Ny kulturplan antogs av regionfullmäktige

2018-06-19 Pressmeddelande
Johnny Svahn (S), ordförande i kulturnämnden

Johnny Svahn (S), ordförande i kulturnämnden

Region Uppsalas kulturplan 2019–2022, ”Kultur i en nyskapande kunskapsregion”, har idag antagits av regionfullmäktige.

Uppsala län ingår i kultursamverkansmodellen som bland annat innebär att Region Uppsala fördelar statsbidrag till regionala kulturverksamheter i länet. Denna modell föreskriver att alla landsting/regioner som är del av modellen upprättar en flerårig regional kulturplan. I planen beskrivs de satsningar och prioriteringar Region Uppsala vill göra för länets kulturliv. Arbetet med planen har skett i samverkan med länets kommuner och i samråd med länets kulturliv.

– Jag är stolt över vår nya kulturplan som blir en tydlig vägvisare i vårt arbete för att utveckla Uppsala län till en kulturregion med internationell lyskraft. Kulturplanen manifesterar kulturens stora betydelse i Region Uppsalas strävan efter att utveckla en framgångsrik geografisk region där invånarna i hela länet ska kunna ta del av ett rikt konst- och kulturliv, säger Johnny Svahn (S), ordförande i Region Uppsalas kulturnämnd.

Den regionala kulturplanen utgår från tre kulturstrategiska utvecklingsområden med särskilda mål, satsningar och prioriteringar under de kommande fyra åren:

Utvecklingsområde 1: KONSTPOLITIK. Mål: Ett rikt konstliv i en nyskapande kunskapsregion,

bland annat genom att stärka möjligheterna för kulturskapare att kunna ta del av mentorskapsprogram och residensverksamheter inom konstområdena.

Utvecklingsområde 2: KULTURPOLITIK. Mål: En hög kulturell delaktighet i en region för alla,

bland annat genom att utvidga konceptet kulturbuss till att även inkludera länets gymnasieskolor för att öka tillgången till kultur för både barn och ungdomar.

Utvecklingsområde 3: KULTURPLANERING. Mål: En attraktiv livsmiljö i en växande region,

bland annat genom att tydliggöra kulturarvets betydelse i den regionala utvecklingen och implementera detta nya politikområde på olika nivåer i hela länet så det blir en angelägenhet för alla samt sprida kunskap om och utveckla kulturmiljöer som t.ex. Gamla Uppsala. En satsning görs även på att stödja utvecklingen för en digitalisering inom kulturområdet och öka den digitala kompetensen hos länsinvånarna.

(M) yrkade på att vissa delar om kultur och hälsa skulle strykas. Detta avslogs.

Läs mer

Läs mer om kultursamverkansmodellen och den regionala kulturplanen: www.regionuppsala.se/regionalkulturplan

Ladda ner Region Uppsalas kulturplan 2019–2022, ”Kultur i en nyskapande kunskapsregion” (pdf)

 

 

Ytterligare information:
Johnny Svahn (S), ordförande i kulturnämnden, Region Uppsala, 070-552 27 33
Kajsa Ravin, kulturdirektör, Region Uppsala, 018-617 11 22

Läs om övriga beslut som fattades vid regionfullmäktiges sammanträde i nyhetsbrevet Uppsnabbat

Uppsnabbat regionfullmäktige 18-19 juni

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51

Bilder

Johnny Svahn (S), ordförande i kulturnämnden

Johnny Svahn (S), ordförande i kulturnämnden

Ladda ner bild