​Region Uppsala minskar kostnader för förtroendevalda

2018-06-19 Pressmeddelande

Reglerna för ersättning till förtroendevalda i Region Uppsala ändras nästa år efter ett beslut av regionfullmäktige idag. Bland annat sänks vissa arvoden. Tillsammans med tidigare fattade beslut minskar Region Uppsala ersättningarna med 2 miljoner kronor.

 

– Region Uppsala har stora ekonomiska utmaningar, och vi vänder på varenda krona för att se till att pengarna används där de gör mest nytta. Den politiska organisationen är inget undantag, säger regionstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S).

Vid dagens sammanträde beslutade regionfullmäktige om ändrade arvodesregler för förtroendevalda. De nya reglerna innebär att arvodesnivåerna för 1:e vice ordförande i de politiska organen sänks. Man begränsar också ersättningarna till regionråden, så att de i fortsättningen inte ska få extra arvode för sammanträden i utskott och beredningar eller för övriga förrättningar, som till exempel deltagande i kurser och konferenser. Detta ger en besparing på knappt 400 000 kronor.

Sedan tidigare har regionfullmäktige beslutat att slå samman kollektivtrafiknämnden och den regionala utvecklingsnämnden till en gemensam nämnd, vilket ger en besparing på ytterligare 730 000 kronor. Regionfullmäktige beslutade idag om namnet på den nya nämnden, som blir ”trafik- och samhällsutvecklingsnämnden”. Fullmäktige har även tidigare beslutat att avveckla två beredningar, vilket innebär en kostnadsminskning med 800 000 kr. Sammanlagt ger de ändrade arvodesreglerna och organisationsförändringarna minskade kostnader med cirka 2 miljoner kronor.

(SD) yrkade på att beloppet i arvodesreglementet som utgår från riksdagsmannaarvodet justeras till att utgå från prisbasbeloppet i stället samt att resurstilldelningen per mandat för anställningar halveras. Detta avslogs.

Ytterligare information:
Börje Wennberg (S), regionstyrelsens ordförande, tel 070-634 82 14

Läs om övriga beslut som fattades vid regionfullmäktiges sammanträde i nyhetsbrevet Uppsnabbat

Uppsnabbat regionfullmäktige 18-19 juni

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51