8 av 10 nöjda med primärvården i Uppsala län

2018-03-13 Pressmeddelande

8 av 10 patienter i Uppsala län har ett positivt intryck av den vård och behandling de får när de besöker primärvården. Uppsala län ligger något över rikets snitt inom samtliga dimensioner. Det visar en stor enkätundersökning från SKL som presenteras idag.

 

– Det känns mycket bra att Uppsala län ligger över rikssnittet, men helst bör ju samtliga patienter vara nöjda. Vi kommer fortsätta att arbeta för att patienterna ska känna förtroende och trygghet, säger Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen.

Undersökningen har genomförts i hela Sverige på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting (SKL). 3 112 personer i Uppsala län, som har besökt Region Uppsalas primärvård eller den privata primärvården, har svarat på en enkät om vad de tyckte om sitt läkarbesök. Frågorna handlar bland annat om bemötande, väntetider och servicen i stort.

Inom samtliga frågeområden har Region Uppsala resultat som ligger något över rikets snitt. Bland annat får personalen högt betyg när det gäller respekt och bemötande, där 85,3 procent av patienterna har haft en positiv eller mycket positiv upplevelse. Även tillgängligheten får ett bra betyg, där är 81,4 procent av patienterna nöjda.

Helhetsintrycket var något högre för besök vid de privata vårdcentralerna, 83,7 procent jämfört med 77,7 procent för de vårdcentraler som drivs av Region Uppsala. Genomsnittet för riket var 79,2 procent.

Männen är något nöjdare med sitt besök än kvinnorna, och äldre är mer nöjda än yngre, vilket bekräftar vad som framkommit i liknande undersökningar som genomförts tidigare.

- Patientenkäten är viktig i vårt utvecklingsarbete och för att låta patienterna vara delaktiga. De skillnader vi ser mellan kvinnor och män och mellan åldersgrupper i hur vården upplevs är värdefulla för att säkra en vård som alla, oavsett kön eller ålder, känner förtroende för, säger Malena Ranch.

Läs mer:

Undersökningen finns tillgänglig för allmänheten på www.patientenkat.se

Pressmeddelande från SKL om den nationella undersökningen:

https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/delaktighetochinvolveringharokatiprimarvarden.15236.html

Kontaktpersoner:

 

Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen: 076 - 495 03 11
Henrik Andreasson, utredare Region Uppsala: 018 - 611 61 12

 

Fakta om patientenkäten

Nationell Patientenkät är en av Sveriges största undersökningar. Svarsfrekvensen i årets primärvårdsundersökning ligger på 35 procent mot 41 procent 2015. Resultaten är dock statistiskt säkerställda och har en god representativitet på nationell- och landstings/regionnivå.

Urvalet är baserat på de personer som besökte primärvården inom Uppsala län under oktober månad 2017.

Inför mätningen 2015 togs en ny enkät fram för att på ett ännu bättre sätt fånga patienters upplevelser av vården, men även för att kunna följa upp efterlevnaden av patientlagen. Det innebär att frågorna endast kan jämföras med 2015 års resultat.

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19