Förslag om pendlarparkeringar går på remiss

2018-11-22 Pressmeddelande
Jenny Lundström (MP), ordförande regional utvecklingsnämnd.

Jenny Lundström (MP), ordförande regional utvecklingsnämnd.

Nu är remissversionen av Region Uppsalas principer för pendlarparkeringar klar och kommer att gå på remiss, enligt beslut av den regionala utvecklingsnämnden.

Bakgrunden är att det i arbetet med att ta fram länsplan för 2018 – 2029 har uppmärksammats att det finns brister när det gäller det som brukar kallas för hela-resan perspektivet. Ett sådant perspektiv innebär, enligt handlingarna i ärendet, bland annat att förbättra och effektivisera bytespunkter inom resandestråken, så att även platser utanför stråken kopplas till ett effektivt transportsystem. Det handlar om sådant som pendlarparkeringar för bil och cykel, attraktiva bytespunkter med väderskydd och information i realtid om kollektivtrafiken, anslutande gång-och cykelvägar med mera.

- Bra pendlarparkeringar, för såväl bil som olika typer av cyklar, är mycket viktiga för att möjliggöra för fler att åka kollektivt. Vi är många som kan nå de starka kollektivtrafikstråken med bil, cykel eller elcykel, men det förutsätter att det finns ändamålsenliga och säkra pendlarparkeringar i anslutning till busshållplatsen eller stationen säger Jenny Lundström (MP), ordförande i den regionala utvecklingsnämnden.

Principerna för pendlarparkeringar ska förenkla och förtydliga processen med planering och handläggning, och bli ett verktyg i arbetet med planering, studier och utbyggnad av pendlarparkeringar.

Förslaget går nu på remiss under tiden 3 december 2018 till 15 februari 2019, till länets kommuner, intresseföreningar, Länsstyrelsen i Uppsala län och Trafikverket region öst.

För mer information:

Jenny Lundström (MP), ordförande regional utvecklingsnämnd: 070 – 399 24 93

Cecilia Carlqvist, infrastrukturstrateg: 076 – 119 61 62

Läs mer om de beslut som den regionala utvecklingsnämnden fattade i Uppsnabbat

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19

Bilder

Jenny Lundström (MP), ordförande regional utvecklingsnämnd.

Jenny Lundström (MP), ordförande regional utvecklingsnämnd.

Ladda ner bild