Gott bemötande inom psykiatrin anser nästan 9 av 10

2018-11-12 Pressmeddelande

Drygt 33 000 patienter inom olika delar av psykiatrin i Sverige har gett sin syn på den vård de fått, i en enkät samordnad av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Överlag är upplevelsen positiv, framför allt inom öppenvården. Inom den öppna vuxenpsykiatrin uppger 8 av 10 att de skulle rekommendera mottagningen till någon annan i samma situation, och majoriteten känner sig bemötta med respekt. Resultatet i Uppsala län ligger nära genomsnittet nationellt.

I Uppsala län har totalt 984 patienter besvarat enkäten, som för första gången skett med en ny metod med utdelade enkäter inom psykiatrin. Målet var att nå fler patienter inom både öppen- och slutenvården för vuxenpsykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) samt rättspsykiatrin.

Data för rättspsykiatri och för slutenvård inom barn- och vuxenpsykiatrin presenteras inte på regional nivå. Därtill är antalet personer inom slutenvård för vuxna som besvarat enkäten så lågt att data måste tolkas mycket försiktigt.

”Fick en fantastisk behandling i en kritisk situation på ett ställe jag aldrig vill komma till igen” – patient hos psykiatrin vid Akademiska sjukhuset, våren 2018.

Resultat på regionnivå för vuxenpsykiatrisk öppenvård, som till stor del bedrivs på Akademiska sjukhuset, visar att Region Uppsalas resultat ligger nära rikets snitt inom samtliga undersökta dimensioner. Vad gäller dimensionerna Kontinuitet och koordinering samt Information och kunskap ligger Region Uppsalas resultat något över snittet. Kvinnor rapporterar en mindre positiv upplevelse jämfört med männen.

Inom öppenvården för barn- och ungdomspsykiatrin ligger resultatet för Region Uppsala lägre än snittet för riket. Tydligast skillnad syns inom dimensionen Tillgänglighet, (74 procent positiva svar jämfört med 80 procent för riket) och i Bedömning av helhetsintryck (76 procent jämfört med 82 procent för riket). Inom barn- och ungdomspsykiatrin har killarna en mindre positiv upplevelse jämfört med tjejerna.

- Det finns mycket att känna stolthet över i denna undersökning. Vi ser också att vi i Uppsala får mycket fina omdömen för vår verksamhet vid Veteranmottagningen, en mottagning som inte har någon motsvarighet i Sverige. Samtidigt har vi en del utmaningar, inte minst med tillgängligheten vid BUP, men det är något vi nu arbetar med, säger Gunilla Svedström, verksamhetschef för psykiatri på Akademiska sjukhuset.

”Veteranmottagningen Uppsala är utan tvivel det som har hjälpt mig tillbaka i vardagen. Utan dem hade mitt liv varit förstört nu!” – patient vid Veteranmottagningen, 2018.

Analyser av det samlade materialet på nationell nivå visar att det inom psykiatrin är extra viktigt för patienterna med respekt och bemötande. Nära nio av tio patienter i Uppsala län känner sig väl bemötta (BUP: 89 procent, vuxenpsykiatri: 87 procent). Även delaktighet och involvering är viktigt för patienternas upplevelse. För de äldsta patienterna (80+) blir det emotionella stödet viktigt.

- Man brukar prata om personcentrerad vård och är det något som är extra viktigt inom just psykiatrin så är det respekt och bemötande, säger Gunilla Svedström.

Fakta

Nationell Patientenkät är en av Sveriges största enkätundersökningar. Sedan 2009 deltar samtliga landsting och regioner. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting.

Undersökningen består av sex delar, barn- och ungdomspsykiatri öppen- och slutenvård, vuxenpsykiatri öppen- och slutenvård, rättspsykiatri öppen- och slutenvård. Antalet enheter och patienter/brukare varierar stort mellan verksamheterna varför resultaten presenteras på olika sätt, detta för att säkerställa anonymiteten. Exempelvis inom barn- och ungdomspsykiatrisk slutenvård presenteras resultaten sammanslaget för samtliga enheter medan barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård presenteras utifrån mottagningens geografiska plats.

Enkäten delades ut till patienter i anslutning till ett besök/vistelse i den öppna eller slutna psykiatriska vården under perioden 1 mars – 31 maj 2018. I Region Uppsala deltog verksamheterna vid Akademiska sjukhuset i undersökningen.

Veteranmottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala är en öppenvårdsmottagning för veteraner med egen erfarenhet av krigshandlingar. För att betraktas som veteran ska man ha varit i utlandstjänst och varit utsänd av svensk myndighet. Mottagningen vänder sig till veteraner i hela Sverige.

Länk till SKL:s pressmeddelande och alla resultat

För mer information:

Gunilla Svedström, verksamhetschef för psykiatri, Akademiska sjukhuset: 018 – 611 22 38

Henrik Andréasson, utredare Region Uppsala: 018 – 611 61 12

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19