Kraftigt ökad befolkning i Uppsala län väntar

2018-10-02 Pressmeddelande

Fram till 2040 prognostiseras Uppsala län öka antalet invånare med 78 700 till 447 700, jämfört med år 2017. Det motsvarar en årlig befolkningsökning med 0,8 procent, vilket är mer än de 0,6 procent som SCB prognostiserar för riket. Samtidigt minskar nettomigrationen kraftigt – från 3 400 personer 2017 till 300 personer 2040. Det är två av slutsatserna i Region Uppsalas befolkningsprognos.

Befolknings­ökningen är resultatet av att det föds fler i länet än det dör, och att det flyttar in fler än det flyttar ut. Inflyttningen till länet kommer främst från Stockholms län.

De utrikes inflyttningarna har ökat kraftigt under senare år. Omläggningen av asylpolitiken 2015 innebär att denna utveckling har brutits. Invandringen kommer att minska från 5 000 personer 2017 till 3 000 personer 2040. Under samma period kommer utvandringen från länet att öka som följd av ökad folkmängd. Sammantaget kommer nettomigrationen (utrikes inflyttning minus utvandringen) minska från 3 400 personer till 200 år 2040.

Åldersstrukturen i länet kommer att förändras och andelen yrkesverksamma kommer att minska. Andelen invånare i åldrarna 0-19 och 65-79 är konstant, medan andelen i åldern 20-64 år minskar från 58 procent till 55 procent. Andelen 80 år och äldre kommer att öka från 4,4 procent till 7,6 procent.

Detta är några av slutsatserna i Region Uppsalas befolkningsprognos. Den metod som har använts bygger på samma metod som SCB använder för sin riksprognos.

För mer information:

Anders Bergquist, utredare Region Uppsala: 070 – 767 56 80

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19

Dokument