Goda omdömen för sjukhusvården i Uppsala län

2018-09-11 Pressmeddelande
Vivianne Macdisi (S), ordförande sjukhusstyrelsen.

Vivianne Macdisi (S), ordförande sjukhusstyrelsen.

Under våren har drygt 144 000 personer som fått sjukhusvård i Sverige berättat vad de tyckte om sjukhusvården i en stor nationell undersökning. Överlag har man ett gott intryck av specialiserad somatisk vård*. För Region Uppsalas del rör det sig om nästan 8000 svar – även här gäller det att vården får goda omdömen.

Uppsala län ligger nära rikets snitt inom samtliga dimensioner. Ett resultat är att tillgänglighet och delaktighet skattas högt.

- Det är glädjande att det finns en stor tilltro till sjukvården i vårt län. Samtidigt är vi inte nöjda så länge vi ser att det finns problem med framförallt tillgängligheten. Under de kommande åren kommer vi fortsätta investera i sjukvården för att korta köerna och öka kvaliteten, säger Vivianne Macdisi (s), ordförande i sjukhusstyrelsen.

Resultatet är därtill en svag förbättring sedan den föregående undersökningen 2016. Fler än 9 av 10 patienter skulle rekommendera mottagningen till andra i samma situation. Nära 9 av 10 upplevde sig bemötta med respekt och omsorg, och hade ett positivt intryck av tillgänglighet.

Frågor kring tillgänglighet inkluderar om patienten uppfattade att de fick sitt besök inom rimlig tid, men också frågor om de fick möjlighet att ställa de frågor de ville och om familj och närstående fick prata med vårdpersonalen om de så önskade.

Det finns inga större skillnader mellan könen (män är något mer nöjda) vad gäller den patientupplevda kvaliteten. Analyser visar dock att yngre är mindre nöjda än äldre, och att exempelvis arbetslösa är mindre nöjda än de som arbetar.

- Detta visar att vården måste vara personcentrerad. Det gäller att möta varje person utifrån dennes behov och förväntningar. Det skapar kvalitet i vårdmötet, säger Vivianne Macdisi.

*Specialiserad somatisk vård definieras som hälso- och sjukvårdsverksamhet som kräver mer specialiserade åtgärder än vad som kan ges i primärvård. Den specialiserade somatiska vården omfattar till exempel medicinsk och kirurgisk vård.

Fakta:

Nationell Patientenkät är en av Sveriges största enkätundersökningar. Sedan 2009 deltar samtliga landsting och regioner. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting.

Enkäten skickades ut till patienter som haft ett besök/vistelse i den öppna eller slutna specialiserade somatiska sjukhusvården under perioden april-maj. Drygt 144 000 personer, 15 år eller äldre, har valt att besvara enkäten nationellt. I Uppsala län har nästan 8 000 personer svarat, det innebär en svarsfrekvens på 43 procent för öppenvården och 48 procent för slutenvården.

Inom dimensionen Delaktighet har förändringar skett i frågorna varför dimensionsvärdet ska tolkas med försiktighet. Jämförelse över tid bör endast göras på frågenivå.

Andelen digitala svar har ökat avsevärt. Detta har inneburit stora miljövinster och är ett viktigt steg i rätt riktning gällande snabbare återkoppling av patienternas upplevelse till hälso- och sjukvårdens verksamheter.

Länk till SKL: Nationell patientenkät

För mer information:

Vivianne Macdisi (S), ordförande sjukhusstyrelsen: 070 – 890 81 55

Henrik Andréasson, utredare Region Uppsala: 076 – 724 99 02

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51

Bilder

Vivianne Macdisi (S), ordförande sjukhusstyrelsen.

Vivianne Macdisi (S), ordförande sjukhusstyrelsen.

Ladda ner bild