Nytt bidrag för digitalt kompetenslyft på länets folkbibliotek

2019-04-26 Pressmeddelande
Emilie Orring (M), ordförande i kulturnämnden

Emilie Orring (M), ordförande i kulturnämnden

Region Uppsala avsätter 560 000 kronor under 2019 till en satsning på digitalisering i länets folkbibliotek, detta efter beslut i kulturnämnden. Genom ett nytt utvecklingsbidrag kan kommunerna nu söka medel för kompetenshöjande insatser rörande digitalisering på folkbiblioteken. Länets invånare ska genom biblioteken få del av satsningen.

Det är mycket vanligt att allmänheten söker hjälp på bibliotek, med frågor som på olika sätt berör digitalisering. Ofta fungerar bibliotekarier som invånarnas förlängda arm. Regeringen har beslutat om särskilda statsbidrag till stöd för regional biblioteksverksamhet och kompetenshöjande insatser för digitalisering till folkbibliotekens personal. Projektet pågår 2018–2020 och kallas ”Digitalt först med användaren i fokus”.

Regionbibliotek Uppsala har fått statsbidrag inom ramen för projektet och har i samverkan med kommunerna tagit fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet. Planen innehåller två delar, dels ett ambassadörsnätverk bestående av personer med särskilt ansvar för att arbeta med Digitalt först på respektive bibliotek, dels det utvecklingsbidrag kulturnämnden nu fastställt och som är tänkt att stimulera kommunernas bibliotek att påbörja arbetet utifrån de lokala behoven.

– Det är självklart för Region Uppsala att ta ett regionalt ansvar för att uppnå våra digitaliseringsmål och detta utvecklingsbidrag är en viktig pusselbit för att minska det digitala utanförskapet bland länets invånare. Det är också mycket tillfredsställande att se vilket engagemang som kommunerna visar i arbetet för en digital kunskapshöjning, säger Emilie Orring (M), ordförande i kulturnämnden.

Utvecklingsbidraget förväntas, enligt handlingarna i ärendet, öka kommunernas möjligheter att kompetensutveckla bibliotekspersonal och det gynnar i förlängningen de länsinvånare som söker stöd och hjälp på biblioteken.

– För Regionbibliotek Uppsala är digitalisering ett prioriterat område. Länets folkbibliotek spelar redan idag en viktig roll för att öka den digitala delaktigheten bland medborgarna. Genom denna satsning vill vi stärka folkbibliotekens möjligheter att utveckla denna roll och funktion ytterligare, säger Lotta Åstrand, enhetschef vid Regionbibliotek Uppsala.

Utvecklingsbidraget är sökbart för länets folkbibliotek och ska alltså ge möjlighet för bibliotekspersonal att ta del av kompetensutveckling inom sina tjänster.

Målsättningarna för bidraget ligger i linje med de nationella kulturpolitiska målen samt med de mål för digitalisering som anges i Region Uppsalas regionala kulturplan 2019–2022.

Under 2019 avsätts 560 000 kr i totalt utvecklingsbidrag. Var och en av länets åtta kommuner kan i år ansöka om upp till 70 000 kr av dessa medel.

För mer information:

Emilie Orring (M), ordförande i kulturnämnden, 076-785 41 72
Lotta Åstrand, enhetschef Regionbibliotek Uppsala, 018-611 66 36, 070-638 68 06, charlotte.astrand@regionuppsala.se

Kontakt

Gunnar Matti Kommunikationsansvarig Kultur och bildning gunnar.matti@regionuppsala.se 018-611 62 78

Bilder

Emilie Orring (M), ordförande i kulturnämnden

Emilie Orring (M), ordförande i kulturnämnden

Ladda ner bild
Lotta Åstrand

Lotta Åstrand

Ladda ner bild