Plan för framtida pendlarparkeringar

2019-04-23 Pressmeddelande
Johan Örejs, regionråd och ordförande i trafik- och samhällsutvecklingsnämnden.

Johan Örejs, regionråd och ordförande i trafik- och samhällsutvecklingsnämnden.

Nu blir det tydligare hur pendlarparkeringar ska byggas framöver. Vid sammanträdet idag 23 april beslutade Trafik och samhällsutvecklingsnämnden att fastställa riktlinjer för pendlarparkeringar.

‑ Bra pendlarparkeringar gör att fler kan tänka sig att ta cykel eller bil fram till en buss- eller tågförbindelse istället för att köra bil hela vägen, säger Johan Örjes (C), regionråd och ordförande för trafik och samhällsutvecklingsnämnden.

- I de delar av länets landsbygd där det inte finns underlag för vanlig kollektivtrafik är det viktigt att bygga bra pendlarparkeringar som gör det enkelt att byta till buss eller tåg. På det sättet blir kollektivtrafiken en del av hela resan mellan start och målpunkt. Det är en del av vårt uppdrag att utveckla och bedriva hållbara transporter inom ett växande Uppsala län, säger Johan Örjes.

En pendlarparkering är en parkering för bilar och cyklar i direkt anslutning till hållplats eller tågstation där byte sker till eller från kollektivtrafik. Även samåkningsparkeringar och infartsparkeringar där byte görs mellan bil och bil eller cykel och bil omfattas av definitionen för pendlarparkering.

Det finns redan pendlarparkeringar på många platser och Region Uppsala ser att det finns behov av att bygga fler. Exempel på platser där det idag finns pendlarparkeringar är vid Upptågets stationer, väg 288 vid Lunda och bussterminalen vid AR i Knivsta.

Riktlinjerna för pendlarparkering är ett verktyg för att förenkla och förtydliga planeringsprocessen samt ge direktiv för finansiering. Även för lokalisering ska riktlinjerna vara vägledande.

De nu antagna riktlinjerna för pendlarparkering knyter an till flera styrdokument i Uppsala län, bland annat Regional utvecklingsstrategi, Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län och Regionalt trafikförsörjningsprogram. Riktlinjerna för pendlarparkeringar ska revideras vart fjärde år.

För mer information:

Johan Örjes (C), ordförande för trafik och samhällsutvecklingsnämnden: 070 – 611 52 51

Johan Wadman, förvaltningschef Trafik och samhälle: 070 – 762 33 23

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51

Bilder

Johan Örejs, regionråd och ordförande i trafik- och samhällsutvecklingsnämnden.

Johan Örejs, regionråd och ordförande i trafik- och samhällsutvecklingsnämnden.

Ladda ner bild