Region Uppsala vill få kontroll på ekonomin

2019-08-27 Pressmeddelande

Regiondirektören får i uppdrag att ta fram en fördjupad analys och en handlingsplan för en långsiktigt hållbar ekonomi. Detta ska utgöra ett underlag inför kommande arbete med Region Uppsalas Regionplan och budget. Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte. Regionstyrelsen beslutade också att sjukhusstyrelsen, vårdstyrelsen och fastighets- och servicenämnden uppmanas att granska arbetet med effektivitet och produktivitet, och återrapportera denna granskning till regionstyrelsen.

Erik Weiman (M), tf ordförande regionstyrelsen.

Erik Weiman (M), tf ordförande regionstyrelsen.

- Region Uppsala riskerar att sakna en miljard kronor inom bara några år. Det reformarbete för en hållbar ekonomi som nu har initierats är helt avgörande för att kunna säkerställa kvaliteten i våra verksamheter i framtiden, säger Erik Weiman (M), tf ordförande regionstyrelsen.

Bakgrunden är den rapport med olika scenarier för Region Uppsalas ekonomi som nu föreligger. Rapporten visar att Region Uppsala står inför betydande ekonomiska utmaningar, trots flera år av god konjunktur och en växande befolkning.

En förklaring är ökade fastighetskostnader. Region Uppsala har investerat 7,7 miljarder kronor under åren 2012 till 2018. Därutöver har personalkostnaderna stigit till följd av högre pensioner, ökad inhyrning av personal och fler anställda. De yrkeskategorier som vuxit mest sedan 2012 arbetar inom olika former av ledning, handläggning och administration. Den verksamhet där kostnaderna har ökat snabbast under senare år är kollektivtrafiken, där ambitionerna i utbyggnad av trafik har varit betydande.

Om inga åtgärder vidtas visar Region Uppsalas långtidsprognos att underskottet kommer att uppgå till knappt 1,2 miljarder kronor år 2027.

Rapporten konstaterar också att givet att Region Uppsala inte längre skulle expandera i antal anställda, trots en fortsatt befolkningstillväxt, skulle det ekonomiska läget förbättras radikalt. Skulle man därutöver lägga till någon eller några ytterligare åtgärder är det möjligt att nå en långsiktigt hållbar ekonomi. Exempel på åtgärder är lägre nivåer på fastighetsinvesteringar, högre skattesats eller en minskning av antalet anställda med i storleksordningen 1,5 procent. Den långsiktigt hållbara ekonomin förutsätter också att utvecklingen med en allt äldre befolkning möts med bättre arbetssätt, inom ramen för det pågående utvecklingsarbetet Effektiv och nära vård 2030 (som bland annat innebär en mindre sjukhustung vård).

I sitt fortsatta arbete med att konkretisera planen ska regiondirektören beakta ett antal punkter. Hit hör bland annat en särskild analys när det gäller orsakerna till ökningen av antalet anställda inom ledning, handläggning och administration. Vilka utökade uppdrag etcetera har tillkommit? Vilka uppdrag skulle kunna prioriteras ner eller bort för att minska bemanningen inom dessa stödfunktioner?

Ett annat exempel är att rapporten visar på en fallande produktivitet inom Region Uppsalas största förvaltning, Akademiska sjukhuset. Här behövs fortsatt analys kring vad detta beror på och hur utvecklingen kan vändas. 

(V) och (S) meddelade att de kommer att lämna ett särskilt yttrande.

För mer information:

Erik Weiman, tf ordförande regionstyrelsen: 070 – 691 60 26

Björn Larsson, tf ekonomidirektör: 070 – 611 46 70

Läs mer om de beslut regionstyrelsen fattade i Uppsnabbat.

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19

Bilder

Erik Weiman (M), tf ordförande regionstyrelsen.

Erik Weiman (M), tf ordförande regionstyrelsen.

Ladda ner bild