Fortsatt goda resultat för Region Uppsala som arbetsgivare

2019-12-16 Pressmeddelande

Region Uppsala får samma resultat som förra året på Sveriges Kommuner och Regioners så kallade HME-index, Hållbart medarbetarengagemang. 76 på en skala som mäter 0 - 100. Detta är ett av resultaten i den medarbetarundersökning som Region Uppsala genomför varje år.

Cecilia Linder (M), ordförande utskottet för personal, kompetensförsörjning och utbildning

Cecilia Linder (M), ordförande utskottet för personal, kompetensförsörjning och utbildning

En större medarbetarundersökning görs varje år med syftet att ta reda på hur medarbetarna upplever sin arbetssituation. Enkäten är ett verktyg i arbetet med att förbättra arbetsmiljön och få en effektiv verksamhet, med hög kvalitet och engagerade medarbetare. Undersökningen resulterar bland annat i ett index, framtaget av Sveriges Kommuner och Regioner, som kallas för Hållbart medarbetarengagemang (HME). Detta index mäter från 0 - 100 och är baserat på tre delindex: ledarskap, motivation och styrning.

Här är totalsumman för Region Uppsala 76, vilket är exakt samma siffra som i 2018 års undersökning (2017 låg Region Uppsala på 72). Allra bäst resultat får Region Uppsala på delfrågan ”Jag tycker att mitt arbete känns meningsfullt”, vilket får värdet 84 (även det samma som år 2018).

- 76 är ett gott resultat, och det är roligt att se det engagemang som kommer till uttryck i att så pass många tar sig tid att besvara undersökningen. Det är en bra position att arbeta vidare ifrån, säger Maria Rosén, HR-direktör för Region Uppsala.

Medarbetarundersökningen genomfördes under oktober 2019 (15 oktober – 5 november) och besvarades av 8788 medarbetare, vilket ger en svarsfrekvens på 78 procent (förra året låg svarsfrekvensen på 75 procent).

- Medarbetarna är utan tvekan Region Uppsalas viktigaste resurs. Därför är det så viktigt för oss att få ta del av denna undersökning, också för att ta till oss av de synpunkter som pekar på att det finns områden där vi bör förbättra oss, säger Cecilia Linder (M), ordförande för utskottet för personal, kompetensförsörjning och utbildning.

Exempel på styrkor är enligt undersökningen att medarbetarna tycker att chefer behandlar alla med respekt för allas lika värde, att närmaste chef har ett förtroende för arbetstagaren, att medarbetaren känner att arbetsinsatsen bidrar och är viktig samt att arbetstagaren tillåts att vara sig själv oavsett bland annat etnisk tillhörighet, sexuell läggning med mera.

Exempel på områden som kan förbättras är att arbetstagaren har möjlighet att vara delaktig och påverka beslut på arbetsplatsträffar, att arbetstagaren har tydliga uppdrag med rimliga förutsättningar, att arbetstagaren sammantaget känner sig tillräckligt informerad om vad som sker inom sin förvaltning, samt att arbetstagaren har förtroende för ledningsgruppens sätt att leda och utveckla verksamheten.

Kontakt

Cecilia Linder (M), ordförande utskottet för personal, kompetensförsörjning och utbildning: 018 – 617 23 90 Maria Rosén, HR-direktör Region Uppsala: 076 – 113 56 97 Mariette Veideskog, HR-strateg: 076 – 495 47 83

Bilder

Cecilia Linder (M), ordförande utskottet för personal, kompetensförsörjning och utbildning

Cecilia Linder (M), ordförande utskottet för personal, kompetensförsörjning och utbildning

Ladda ner bild

Dokument