Folkhälsan i Uppsala län god i nationell jämförelse

2019-02-06 Pressmeddelande

Befolkningen i Uppsala län mår bättre än genomsnittet i resten av landet. Det visar en rapport om folkhälsan i länet som publiceras idag.

Öppna jämförelser Folkhälsa görs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Folkhälsomyndigheten, och är en sammanställning av statistik från olika register och andra undersökningar.

Årets rapport visar att Uppsala län står sig alltjämt bra i jämförelse med övriga län. Den beräknade återstående medellivslängden vid födseln är den tredje högsta i landet, 84,6 år för kvinnor och 81,2 år för män, och har därtill ökat sedan 2014. Uppsala län är bland de fem län i Sverige med högst valdeltagande, högst andel invånare som anser att de kan lita på andra människor och skattar sin hälsa högst. Därtill har länet även lägst andel långtidsarbetslösa.

Andelen som röker dagligen har minskat sedan 2007 och ligger under rikssnittet både för män och kvinnor. Länet har också en låg andel gravida som röker eller snusar vid inskrivningen i mödrahälsovården. Personer med eftergymnasial utbildning har i högre utsträckning bättre livsvillkor och hälsosamma levnadsvanor jämfört med personer med gymnasial och förgymnasial utbildning, och drabbas mer sällan av folkhälsosjukdomar som hjärtinfarkt och lungcancer.

Några mindre goda resultat finns också. Riskkonsumtionen av alkohol ligger fortfarande högre än riksgenomsnittet. Stillasittandet ser också ut att vara ett problem i Uppsala län. Uppsala län tillhör den tredjedel av Sveriges län med högst andel stillasittande. 

Variationen fortsätter att vara stor mellan kommunerna i länet. När det gäller förväntad återstående medellivslängd skiljer det 1,3 år för kvinnor och 3,4 år för män mellan kommuner med längst respektive kortast medellivslängd. Stora skillnader ses också i självskattad hälsa där det skiljer cirka 10 procentenheter mellan kommunerna med lägst respektive högst värde.

SKL om Öppna jämförelser Folkhälsa inklusive rapport

För mer information:

Karin Liljeberg-Trotzig, utvecklingsstrateg Region Uppsala: 072 – 727 14 15

Claudio Troncoso Munoz, Statistiker/utredare Region Uppsala: 076 – 720 00 88

 

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19