Ny biblioteksstrategi både nationellt och regionalt för Uppsala län

2019-03-08 Pressmeddelande
Emilie Orring (M), kulturnämndens ordförande.

Emilie Orring (M), kulturnämndens ordförande.

Igår den 7 mars överlämnade Kungliga biblioteket ett förslag till en nationell biblioteksstrategi till kultur- och demokratiministern. Förslaget pekar på flera områden som Region Uppsala kommer arbeta med i sin strategi för biblioteksverksamhet som ska tas fram under 2019, i form av en ny regional biblioteksplan.

Kungliga biblioteket har sedan hösten 2015 haft regeringens uppdrag att utarbeta en nationell biblioteksstrategi. Arbetet har letts av Erik Fichtelius.

Strategins utgångspunkt är bibliotekslagen med visionen bibliotek för alla. Målet är ett demokratiskt samhälle stärkt av litteratur, kunskap och bildning. Utifrån visionen och målet definieras sex arbetsområden eller medel för att nå målet; biblioteken som samhällets öppna rum, läsning, lärande, forskning, nya digitala bibliotekstjänster och en gemensam infrastruktur.

I strategin lyfter man att den nationella biblioteksmyndigheten (Kungliga biblioteket) bör få i uppdrag att samordna en massdigitalisering av nationens samlade kunskaps- och kulturarv av dagstidningar, böcker, tidskrifter, ljud och bild och att det då krävs en tioårig digitaliseringsplan.

– Förslag om massdigitalisering av vårt kunskaps- och kulturarv med tioårig digitaliseringsplan är väldigt intressant. Att ett sådant arbete sker med stor delaktighet från kommuner och regioner är av stor vikt, säger Emilie Orring (M), ordförande i kulturnämnden.

– Ett prioriterat område i strategin är digitalisering där biblioteket måste ses som en resurs i arbetet med att överbrygga digitala klyftor och öka digital delaktighet. Där är samverkan på lokal och regional nivå helt nödvändig. Redan idag har Region Uppsala ett tätt samarbete och en nära dialog med kommunernas folkbibliotek kring digitalisering och läsfrämjande genom satsningar som t.ex. ”Digitalt först” och ”Språknätet” för att främja de små barnens språkutveckling, säger Lotta Åstrand, enhetschef för Regionbibliotek Uppsala.

Enligt bibliotekslagen ska kommuner och regioner anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. En ny regional biblioteksplan ska tas fram under 2019. Den regionala biblioteksplanen är Region Uppsalas strategiska och styrande dokument för regional biblioteksverksamhet och ska ta sin utgångspunkt i bibliotekslagen, i den regionala kulturplanen samt i andra relevanta styrdokument som t.ex. den nationella biblioteksstrategi som igår presenterades.

– Region Uppsala ska under 2019 arbeta fram en ny regional biblioteksplan. Självklart kommer förslaget till nationell biblioteksstrategi att beaktas i det arbetet. Från den blågröna politiska ledningen i Region Uppsala vill vi sätta fokus på läsfrämjande och digital delaktighet, säger Emilie Orring.

 

För mer information:

Emilie Orring (M), ordförande i kulturnämnden, 076-785 41 72
Lotta Åstrand, enhetschef Regionbibliotek Uppsala, 018-611 66 24, 070-618 66 24, e-post: charlotte.astrand@regionuppsala.se

Kontakt

Gunnar Matti Kommunikationsansvarig Kultur och bildning gunnar.matti@regionuppsala.se 018-611 62 78

Bilder

Emilie Orring (M), kulturnämndens ordförande.

Emilie Orring (M), kulturnämndens ordförande.

Ladda ner bild
Lotta Åstrand

Lotta Åstrand

Ladda ner bild