Utredning om vad som orsakade legionella klar

2019-03-28 Pressmeddelande

Inflyttningen i den nya vårdbyggnaden på Akademiska sjukhuset, ingång 100/101, har som tidigare meddelats skjutits upp till efter sommaren, sedan legionellabakterier hittats i vattensystemet.

 

Region Uppsala har uppdragit åt en extern utredare att göra en oberoende granskning. Nu är rapporten klar, och av den framgår att det är flera händelser som lett fram till den nuvarande situationen.

I februari påvisades legionella i vattensystemet i den nya vårdbyggnaden. Akademiska sjukhuset beslutade då att tills vidare skjuta upp inflyttningen av verksamheter i huset, tills detta åtgärdats. I vårdbyggnaden ska patienter med lågt immunförsvar vårdas, och därför är legionellabakterier oacceptabelt från patientsäkerhetssynpunkt.

På uppdrag av Fastighet och service har konsultföretaget Ramboll gjort en oberoende granskning av händelserna som har lett fram till den nuvarande situationen och hur frågorna har hanterats av berörda parter. Rapporten redogör för bakgrunden till händelserna och vilka avsteg som har gjorts från fattade beslut.

– Det är tydligt att det har begåtts en rad misstag, säger Thomas Thunblom, förvaltningsdirektör vid Fastighet och service.

Flera händelser har enligt rapporten bidragit till legionellatillväxten. Problemen startade när man provtryckte, det vill säga testade att rörsystemet var tätt, och då använde vatten i stället för luft. Efter provtryckningen blev det kvar stillastående vatten i systemet, där bakterierna har kunnat växa.

Det finns också konstruktionsfel som har bidragit till legionellatillväxten. Bland annat har kallvattenledningar har placerats alltför nära varmvattenledningar, utan isolering emellan. Detta har lett till att kallvattenledningarna varit för varma. Vidare saknas det temperaturmätare.

 

– Region Uppsala ser mycket allvarligt på det som framkommit och vi behöver nu få svar på en rad frågor som ställs i utredningen. Varför valde underentreprenören att täthetsprova med vatten i stället för luft? Gjordes det någon kontroll av att vattnet var rent? Och varför har de utredningar och uppföljningar som Region Uppsala begärt inte genomförts?

– Vi kommer att gå vidare och titta på vilka kostnader legionellan har medfört, både när det gäller åtgärder och den försenade inflyttningen. Vi tittar också på ansvarsfrågorna och vilka möjligheter Region Uppsala har att utkräva ekonomisk ersättning, säger Thomas Thunblom.

Ytterligare information:

Fastighetsfrågor: Thomas Thunblom, förvaltningsdirektör, Fastighet och service, tel 072-141 00 60
Medicinska frågor: Mikael Köhler, chefsläkare, Akademiska sjukhuset, tel 018-611 43 74

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51

Dokument