Mestadels förbättringar för Region Uppsala inom miljöområdet

2019-11-20 Pressmeddelande

Region Uppsala förbättrar sina resultat i SKL:s Öppna jämförelser över miljöarbetet på samtliga indikatorer, frånsett andelen materialåtervunnet avfall. De två största förbättringarna jämfört med Öppna jämförelser 2018 ligger inom energieffektivisering, samt andelen fossilfria drivmedel inom busstrafiken.

Varje år publicerar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) så kallade Öppna jämförelser av kvalitet, resultat och kostnader inom flera verksamhetsområden som kommuner och regioner ansvarar för. För sjätte året publicerar nu SKL sin rapport om miljöarbetet inom regionerna. Syftet med Öppna jämförelser är att stimulera regioner och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

Årets Öppna jämförelser inom miljöområdet är mestadels en läsning som pekar i rätt riktning för Region Uppsalas vidkommande. SKL låter sex indikatorer spegla miljöarbetet.

Förskrivningen av antibiotika har minskat med 23 procent mellan år 2009 och 2018 (rikssnitt 22 procent, men antibiotikaförskrivningen är allmänt sett svårare att driva ner för regioner som bedriver mycket högspecialiserad vård). Andelen ekologiska livsmedel är klart högre i Region Uppsala än rikssnittet: 55,4 procent mot 43 procent.

Energianvändning per kvadratmeter ligger i princip precis enligt rikssnitt, 196 kWh per kvadratmeter och år för Region Uppsala mot 195 kWh per kvadratmeter som snitt.

- Men här låg Uppsala dåligt till förr. År 2009 låg vi på 250 kWh per kvadratmeter och år, mot ett rikssnitt på 223 kWh per kvadratmeter. Dessutom har de regioner som har riks- och regionsjukvård en högre energianvändning per kvadratmeter, än de regioner som har mindre sjukhus. Så det är en fantastisk uppryckning, där vi dessutom fortfarande driver ett arbete vi förväntar oss kommer att fortsätta att generera resultat, säger Marta Fallgren, miljöchef för Region Uppsala.

Vad gäller förnybara drivmedel i kollektivtrafiken ligger Region Uppsala under rikssnittet, 77,6 procent mot rikets 90,0 procent. Region Uppsala har dock förbättrat sig. Även klimatpåverkan från medicinska gaser är sämre än snittet, med 3,3 kilo per invånare mot 2,3 kilo per invånare. Här noterar dock SKL att utsläpp per invånare egentligen inte speglar effektiviteten då ”regionsjukhusen tar emot många patienter från närliggande regioner för specialistvård”.

Vad gäller avfallsåtervinning inklusive matavfall ligger Region Uppsala bättre till än riket: 30,2 procent mot 25,9 procent. Här låg Region Uppsala ännu bättre till tidigare, men det finns det en orsak till.

- Vi har digitaliserat mer och fått en mindre pappersfraktion inom avfallet. Därmed minskar den andel avfall vi kan återvinna. Men det innebär inte att verksamheterna sorterar sämre. På det stora hela måste jag säga att jag är tacksam och stolt över det arbete som genomförts och som visas med årets Öppna jämförelser inom miljöområdet. Men med det sagt finns det fortfarande mycket kvar som vi måste göra. Jag är stolt men inte nöjd, säger Marta Fallgren.

Länk till SKL:s nyhet och pressmeddelande om Öppna jämförelser miljö:

https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/regionernaminskarsinklimatpaverkan.30049.html

 

Kontakt

För mer information: Marta Fallgren, miljöchef Region Uppsala: 070 – 611 36 94