Covid -19: Läget i Region Uppsala 2 april

2020-04-02 Pressmeddelande

Folkhälsomyndigheten bedömer att det finns en mycket hög risk för spridning av infektionen covid -19 i samhället. Det här är läget i Region Uppsala den 2 april.

Läget i Uppsala län

 • Risken för smittspridning är fortsatt mycket hög.
 • 41 personer med covid-19 vårdas på sjukhus, varav 9 på intensivvårdsavdelning. Samtliga vårdas på Akademiska sjukhuset. 8 personer rapporteras som avlidna på sjukhus. Region Uppsala för inte statistik över avlidna utanför sjukvården. För uppgifter om antalet bekräftade fall i länet hänvisas till Folkhälsomyndigheten.
 • Situationen börjar bli ansträngd inom vissa vårdverksamheter.

Region Uppsalas åtgärder

Hälso- och sjukvård

 • Regionen har aktiverat den särskilda sjukvårdsledningen på regional nivå och gick den 27 mars upp i förstärkningsläge med anledning av den ansträngda situationen inom vissa vårdverksamheter.
 • Alla hälso- och sjukvårdsverksamheter i Region Uppsala arbetar för att skydda de mest utsatta, framför allt äldre personer med andra sjukdomar, och säkra att vården ska kunna fortsätta att bedrivas på ett patientsäkert sätt. Detta innebär omprioriteringar i vården. Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping har beslutat att endast medicinskt högt prioriterad vård ska utföras. Sjukhusen samarbetar för att annan sjukvård än covid -19 ska kunna bedrivas.
 • Besöksförbud råder på samtliga vårdavdelningar på länets sjukhus. Undantag görs för bland annat vårdnadshavare till barn.
 • Drop-in vid Region Uppsalas vårdcentraler är pausad. I stället erbjuds bokade jourtider. I övrigt är Region Uppsalas vårdcentraler öppna som vanligt.
 • Smittskyddsläkaren i Region Uppsala har beslutat att personer med misstänkt eller bekräftad infektion av covid-19 ska få avgiftsfri provtagning och vård om de vistas i Uppsala län, oavsett om de omfattas av svensk sjukförsäkring eller inte.
 • Patienter som avbokar sina besök sent eller i efterhand behöver inte betala någon avgift för uteblivet besök om orsaken är relaterad till corona. Detta gäller all sjukvård och tandvård.
 • På 1177.se finns en tjänst där invånare kan självskatta sina symtom och få vägledning om de ska kontakta vården eller om det räcker med egenvård hemma. Tjänsten används redan av Region Stockholm och några andra regioner.

Nytt 2 april

 • Under perioden 1 april till och med 31 maj tas parkeringsavgiften tillfälligtvis bort för personal och besökare till Akademiska sjukhuset. Detta gäller på alla parkeringar inom Akademiska sjukhusets område. Syftet är att minska smittspridningsrisken och underlätta för personal att på ett säkert och tryggt sätt kunna transportera sig med bil till arbetet.
 • Region Uppsala har infört en ny tjänst: digital rådgivning till alla som bor i Uppsala län och har symtom som påminner om coronavirus (covid-19). Tjänsten har öppet vardagar kl 8-16. Invånarna får bedömning och råd av samma sjuksköterskor som bemannar 1177 Vårdguiden på telefon. Den digitala tjänsten är ett komplement till rådgivningen vid vårdcentralerna och 1177 Vårdguiden på telefon.
 • Folktandvården har tills vidare stoppat merparten av alla undersökningar, både inbokade och undersökningar som ligger längre fram i tid. Patienter med övre luftvägssymtom som behöver akuttandvård tas från den 2 april emot vid en nyinrättad klinik med särskilt utbildad personal. Den som behöver akut tandvård och har luftvägssymtom ska kontakta ordinarie tandläkare eller närmsta folktandvårdsklinik för att få en bedömning och eventuell hänvisning till stödkliniken.
 • Trafik och Samhälle har tagit fram ny kommunikation för kollektivtrafiken med budskapen: Håll avstånd – Res bara om du måste – Undvik rusningstrafik om du kan.
 • Sjukresor har fått nya riktlinjer med instruktion till förare och patienter samt avsatt en bil som kan köra konstaterade smittade personer från sjukhuset.

Råd till invånarna i Uppsala län

 • Stanna hemma och undvik sociala kontakter om du känner dig förkyld, för att undvika att fler blir sjuka. Hjälp till att skydda de som är äldre eller har andra sjukdomar och de som arbetar inom vården från att bli smittade.
 • Personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper bör begränsa sina fysiskt nära kontakter med andra och helt undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel.
 • Personer över 70 år bör också undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller vistas på andra platser där människor samlas.
 • Den som har möjlighet rekommenderas att arbeta hemifrån, under förutsättning att det fungerar för verksamheten.
 • De flesta behöver inte kontakta vården. Ring telefonnummer 113 13 om du har allmänna frågor om covid-19. Telefonnumret 1177 ska bara användas om du är allvarligt sjuk.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant, det gäller både friska och sjuka. Peta dig inte i ansiktet. Hosta och nys i armvecket.

Se även Folkhälsomyndighetens allmänna råd