Regional satsning på Gamla Uppsala som besöksmål

2020-04-28 Pressmeddelande

Gamla Uppsala museum kan framöver bli en del av Region Uppsalas verksamhet. Regionstyrelsen tog idag ett beslut om att inleda förhandlingar med Riksantikvarieämbetet om ett övertagande av driften. Även andra beslut togs för att lyfta Gamla Uppsala som besöksmål.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande,.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande,.

Regiondirektören har fått uppdraget att förhandla med Riksantikvarieämbetet om att ta över driften av museet och ska också inleda en dialog med Uppsala kommun och andra intressenter om gemensamma prioriteringar för att främja besöksnäringen i området.

- Detta är en fråga som Region Uppsala har diskuterat länge - det känns roligt att äntligen kunna inleda förhandlingar om ett övertagande. Gamla Uppsala som område med dess rika historia och vackra natur har mycket stor potential att kunna utvecklas ännu mer till ett större och mer välbesökt besöksmål i länet, säger Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Det styrande dokumentet för kulturverksamheten i Region Uppsala är den regionala kulturplanen (fastställd av regionfullmäktige). Enligt kulturplanen är det önskvärt med en kulturhistorisk och regional satsning på området kring Gamla Uppsala. Nu föreslås alltså ett övertagande av Gamla Uppsala Museum från och med år 2022, museet föreslås då driftas av Stiftelsen Upplandsmuseet (istället för som idag av Riksantikvarieämbetet).

Upplandsmuseet är redan idag verksamma på platsen, genom friluftsmuseet Disagården, och enligt handlingarna i ärendet kan en samlad aktör ge samordningsvinster. En bärande tanke är också att all ny kunskap om Gamla Uppsala som kommit i dagen de senaste åren ska kunna presenteras på ett attraktivt sätt i moderna utställningar som kan ta vara på digitaliseringens möjligheter.

En grundförutsättning för ett övertagande av museet är, också detta enligt handlingarna i ärendet, att den nuvarande statliga finansieringen av Gamla Uppsala museum följer med från staten.

- Det är glädjande att regionstyrelsen fattat detta inriktningsbeslut. Nu får vi möjlighet att på allvar titta närmare på den unika möjligheten att införliva Gamla Uppsala Museum i Upplandsmuseets verksamhet. Verksamheten vid Gamla Uppsala Museum kan, om de medel som behövs kommer, bli ett besöksmål av nationell och internationell klass, säger Daniel Wetterskog, chef för Upplandsmuseet.

(SD) meddelade att de kommer att lämna ett särskilt yttrande.

Läs mer om de beslut regionstyrelsen fattade i Uppsnabbat

Kontakt

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande: 076 – 785 41 72 Charlotte Åstrand, t.f. kulturdirektör, Region Uppsala, 018 - 611 66 36 Daniel Wetterskog, museichef Upplandsmuseet, landsantikvarie, mobil 072 - 229 35 55

Bilder

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande,.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande,.

Ladda ner bild