Goda resultat i Region Uppsalas medarbetarundersökning

2020-12-10 Pressmeddelande

Den pågående pandemin till trots får Region Uppsala samma resultat som 2019 på Sveriges Kommuners och Regioners så kallade HME-index, Hållbart medarbetarengagemang. 76 på en skala som mäter 0 – 100. Detta är ett av resultaten i den medarbetarundersökning som Region Uppsala genomför varje år.

Stefan Olsson (M), ordförande i utskottet för personal, kompetensförsörjning och utbildning.

Stefan Olsson (M), ordförande i utskottet för personal, kompetensförsörjning och utbildning.

En större medarbetarundersökning görs varje år med syftet att ta reda på hur medarbetarna upplever sin arbetssituation. Enkäten är ett verktyg i arbetet med att förbättra arbetsmiljön och få en effektiv verksamhet, med hög kvalitet och engagerade medarbetare. Undersökningen resulterar bland annat i ett index, framtaget av Sveriges Kommuner och Regioner, som kallas för Hållbart medarbetarengagemang (HME). Detta index mäter från 0 - 100 och är baserat på tre delindex: ledarskap, motivation och styrning.

Här är totalsumman för Region Uppsala 76, vilket är exakt samma siffra som såväl 2019 som 2018 års undersökning.

- Årets medarbetarundersökning visar på att det finns mycket som upplevs som bra i vår organisation, till exempel att man upplever stor likabehandling och respekt för varandra, samt att medarbetarna upplever att cheferna behandlar alla med respekt och lika värde. Vi kommer nu arbeta med resultatet på varje arbetsplats och även övergripande för Region Uppsala, för att identifiera aktiviteter som kan förstärka och förbättra förutsättningarna för medarbetare och verksamhet ytterligare. Det kan exempelvis vara hur vi skapar ökad delaktighet, tydlighet i förutsättningar för kompetensutveckling och att mål följs upp, säger Maria Rosén, HR-direktör för Region Uppsala.

Medarbetarundersökningen genomfördes under perioden 13 oktober – 3 november 2020 och besvarades av 8 615 medarbetare, vilket ger en svarsfrekvens på 77 procent (förra året låg svarsfrekvensen på 78 procent).

- Resultatet i årets undersökning förvånar inte. Vi har skickliga medarbetare som gjort stora insatser under året. De är stolta över sitt yrke och finner mening med sina jobb, men missnöjet med att inte kunna vara mer delaktiga i att utveckla verksamheterna är uppenbart. Detta måste bli nästa stora förbättringsområde för regionen, säger Stefan Olsson (M), ordförande för utskottet för personal, kompetensförsörjning och utbildning.

Exempel på styrkor är enligt undersökningen att personalen behandlas lika, att chefen visar förtroende för medarbetarna, att man får vara sig själv och att chefen visar respekt.

Exempel på områden som kan förbättras är förtroendet för ledningen, att man får tillgång till information, medarbetarens kompetensutveckling och att satta mål följs upp.

Kontakt

Stefan Olsson (M), ordförande utskottet för personal, kompetensförsörjning och utbildning: 073 – 995 72 00 Maria Rosén, HR-direktör Region Uppsala: 076 – 113 56 97 Mariette Veideskog, HR-strateg: 076 – 495 47 83

Bilder

Stefan Olsson (M), ordförande i utskottet för personal, kompetensförsörjning och utbildning.

Stefan Olsson (M), ordförande i utskottet för personal, kompetensförsörjning och utbildning.

Ladda ner bild