Region Uppsala antar nollvision för våld i nära relationer

2020-12-22 Pressmeddelande

En nollvision för våld i nära relationer – detta har nu Region Uppsala antagit efter beslut av regionstyrelsen. Beslutet togs i samband med en återrapportering kring Handlingsplan för hedersrelaterat våld och förtryck.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Handlingsplanen ska bidra till att Region Uppsalas medarbetare ger ett bra stöd och professionell vård i situationer där hedersrelaterat våld och förtryck förekommer eller misstänks förekomma. Uppföljningen visar att handlingsplanens aktiviteter pågår, och att medarbetare har tillgång till kunskap, rutiner och stöd i det dagliga arbetet för att ge en professionell vård och för att upptäcka och hantera allvarliga händelser.

-  Den pågående pandemin med myndigheternas råd och rekommendationer om fysisk distansering drabbar tyvärr de som då blir fast i destruktiva relationer. Vi måste kunna ha fler tankar i huvudet samtidigt. Vi måste stoppa smittan och samtidigt hjälpa de utsatta. Våra verksamheter bör därför jobba mot en nollvision för våld i nära relationer, säger Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Vad gäller handlingsplanen påtalar flera verksamheter att samverkan internt, mellan olika enheter och förvaltningar, men även externt med andra aktörer skulle behöva en tydligare övergripande samordning. För att förstärka det länsövergripande arbetet har därför regiondirektören nu fått i uppdrag att utreda förutsättningar för hur Region Uppsala kan samarbete med andra aktörer i civilsamhället – exempelvis Tjejers Rätt i Samhället, TRIS.

Regionkontoret har också tillsammans med länsstyrelsen påbörjat dialoger kring hur ett samarbete skulle kunna se ut, och även bjudit in representanter att delta i samrådet Mäns våld mot kvinnor.

- Samhället i Uppsala län är större än Region Uppsala. Jag ser fram emot att tillsammans med alla goda krafter ta tillvara goda idéer för att minska utsattheten för de som drabbas av våld i hemmet, avslutar Emilie Orring.

Antagandet av en nollvision innebär att mål ska utvecklas på såväl kort som lång sikt, och detta arbete ska genomsyra all verksamhet i Region Uppsala för att få stopp på våld i nära relationer.

(S) och (V) yrkade på att regiondirektören skulle få i uppdrag att revidera handlingsplanen, samt återkomma med en handlingsplan för hur nollvisionen för våld i nära relationer ska förverkligas. Detta avslogs med hänvisning till att det redan ligger i ärendet, vilket (S) och (V) reserverade sig mot.

Kontakt

Emilie Orring (M), ordförande regionstyrelsen: 076 – 785 41 72

Bilder

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Ladda ner bild