Drygt 8 av 10 är nöjda med primärvården i Uppsala län

2020-02-04 Pressmeddelande

Drygt 8 av 10 patienter i Uppsala län har ett positivt intryck av den vård och behandling de får när de besöker primärvården. Uppsala län ligger något över rikets snitt inom de flesta av undersökningens dimensioner, och får också något bättre resultat än förra gången undersökningen genomfördes. Det visar en stor enkätundersökning från Sveriges kommuner och regioner (SKR) som presenteras idag.

Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen.

Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen.

– Även detta år har Uppsala län ett resultat som det finns anledning att vara stolt över. Men det är fortfarande ett resultat med en stor potential till förbättring, säger Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen.

Undersökningen har genomförts i hela Sverige på uppdrag av Sveriges kommuner och regioner (SKR). 3 702 personer i Uppsala län, som har besökt Region Uppsalas primärvård eller den privata primärvården, har svarat på en enkät om vad de tyckte om sitt läkarbesök. Frågorna handlar bland annat om bemötande, väntetider och servicen i stort.

Inom alla utom ett frågeområde har Uppsala län resultat som ligger något över rikets snitt. Bland annat får personalen högt betyg när det gäller respekt och bemötande, där 86,5 procent av patienterna har haft en positiv eller mycket positiv upplevelse. Vad gäller tillgängligheten är 82,6 procent av patienterna nöjda, vilket är något under rikssnitt.

Helhetsintrycket av vårdbesöket visar att 81,9 procent är positiva eller mycket positiva. Genomsnittet för riket ligger på 80,9 procent. I Uppsala län ligger de offentliga vårdcentralerna på 79,3 procent och de privata på 84,5 procent*.

Männen är något nöjdare med sitt besök än kvinnorna, och äldre är mer nöjda än yngre. Detta ligger i linje med hur det brukar vara.

- Patientenkäten är ett viktigt instrument för Region Uppsala. Vi jobbar ju bland annat med något som vi kallar för patientkontrakt, där enskilda patienter bjuds in att bli mer delaktiga i sin egen vård. Bland annat för detta arbete är det av stor vikt att vi har möjlighet att kontinuerligt utvärdera vården. Därför är den här sortens stora undersökningar så viktiga, säger Malena Ranch.

Läs mer:

Undersökningen finns tillgänglig för allmänheten på www.patientenkat.se

Pressmeddelande från SKR om den nationella undersökningen:

https://skr.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/battreerfarenheteravprimarvarden.31706.html

Fakta om patientenkäten

Nationell Patientenkät är en av Sveriges största undersökningar. Svarsfrekvensen i årets primärvårdsundersökning ligger på 41 procent mot 35 procent 2017. Resultaten är statistiskt säkerställda och har en god representativitet på nationell- och regionnivå.

Urvalet är baserat på de personer som besökte primärvården inom Uppsala län under oktober månad 2019.

Inför mätningen 2015 togs en ny enkät fram för att på ett ännu bättre sätt fånga patienters upplevelser av vården, men även för att kunna följa upp efterlevnaden av patientlagen. Det innebär att frågorna endast kan jämföras med 2015 och 2017 års resultat.

*) Myndigheten för vårdanalys har tidigare studerat skillnaderna mellan privata och offentliga vårdcentraler och i en rapport konstaterat att: ”Privata mottagningar fick generellt sett högre betyg – men inte när resultaten korrigerades för socioekonomiska förutsättningar och sjukvårdsbehov”.

Kontakt

Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen: 076 - 495 03 11 Malin Conde, utvecklingsstrateg Region Uppsala: 076 – 103 56 29

Bilder

Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen.

Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen.

Ladda ner bild