Kvalitetspolicy för hälso- och sjukvården klubbad

2020-02-26 Nyheter

Nu finns en gemensam kvalitetspolicy för all hälso- och sjukvård inom Region Uppsala.

Policyn tydliggör hur Region Uppsala definierar kvalitet och hur det fortsatta arbetet ska grundas i föreskrifter och standarder inom området. Den är det första steget i att skapa ett ramverk för ett sammanhållet kvalitetsarbete. Nästa steg är att ta beslut om en förvaltningsövergripande kvalitetsstrategi som konkretiserar hur Region Uppsala ska uppnå uppsatta kvalitetsmål. Kvalitetsstrategin ska sedan brytas ner till förvaltningsspecifika handlingsplaner som tydliggör roller och ansvar på alla hälso- och sjukvårdsförvaltningar.

Regionfullmäktige beslutade att anta policyn, som benämns ”Kvalitetspolicy för en värdeskapande hälso- och sjukvård i Region Uppsala.”

Ett yrkande från (SD) om att ordet ”kund” skulle ersättas med ”patient, anhörig och andra samarbetspartner” bifölls.

Läs om övriga beslut som fattades vid regionfullmäktiges sammanträde den 26 februari i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

 

Länkar