Region Uppsala gör ett minusresultat på 80 miljoner kronor

2020-01-28 Pressmeddelande

Region Uppsala kommer att göra ett resultat för 2019 på minus 80 miljoner kronor enligt balanskravet. Akademiska sjukhuset gör ett minusresultat på 543 miljoner kronor.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

- Underskottet för Region Uppsala som helhet är mindre än väntat men Akademiska sjukhuset måste fortsätta arbetet för en ekonomi i balans då tidigare vidtagna åtgärder inte varit tillräckliga, säger Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Akademiska sjukhusets negativa resultat beror främst på resurs- och kapacitetsproblem inom sjukhuset som, trots kostnadsreducerande åtgärder, inte lyckats vända kostnadsutvecklingen under året. Det ansträngda vårdplatsläget och den underliggande bristen på sjuksköterskor påverkar såväl ekonomi som arbetsmiljö på ett påtagligt sätt.

- Vi vet att svåra tider väntar och därför är budgetdirektiven inför kommande år strama, i enlighet med redan fattade beslut för en långsiktigt hållbar ekonomi. Det är avgörande för att säkerställa kvaliteten i våra verksamheter, säger Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Sjukhusstyrelsen liksom Fastighet och service, Nära vård och hälsa samt Lasarettet i Enköping och vårdstyrelsen gör ett negativt resultat.

Finansförvaltningen gör ett plusresultat om 442 miljoner kronor exklusive resultatposter som ingår i balanskravet. Resultatet är bättre framför allt på grund av högre intäkter för statsbidrag och lägre övriga kostnader. Plusresultat gör också regionstyrelsen, Regionkontoret, Resurscentrum, Trafik och samhälle, Folktandvården, Varuförsörjningen, Kultur och bildning samt den gemensamma nämnden för kunskapsstyrning. Patientnämndens resultat ligger i linje med budget.

Det sammanlagda resultatet för Region Uppsala uppgår till minus 80 miljoner kronor, vilket är 218 miljoner kronor sämre än det budgeterade överskottet på 138 miljoner kronor.

Hela årsredovisningen läggs fram vid regionstyrelsens sammanträde den 31 mars.

Kontakt

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande: 070 – 785 41 72 Johan Eriksson, politisk sekreterare, Moderaterna: 072 – 212 59 77 Björn Larsson, tf ekonomidirektör Region Uppsala: 070 – 611 46 70

Bilder

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Ladda ner bild