Sparåtgärder föreslås för Akademiska sjukhuset

2020-01-03 Pressmeddelande

Strikt kontroll av personalkostnader, halverade resekostnader och frysta nivåer för köpt vård. Det är några av åtgärderna som nu föreslås för att Akademiska ska nå en ekonomi i balans.

Malin Sjöberg-Högrell (L), ordförande sjukhusstyrelsen

Malin Sjöberg-Högrell (L), ordförande sjukhusstyrelsen

Bakgrunden till åtgärdspaketet är den försämrade ekonomin för Akademiska sjukhuset. I juni beräknades sjukhuset göra ett underskott på -375 miljoner kronor under 2019. Sjukhusstyrelsen beslutade då att anta en plan för att sjukhuset skulle nå ekonomisk balans på tre år. Men utvecklingen har inte vänt och i november hade prognosen försämrats till -527 miljoner kronor.

– De åtgärder som sjukhuset har fått i uppdrag att ta fram har inte haft effekt. Därför vill vi se ytterligare åtgärder, som vi bedömer är realistiska och genomförbara, säger sjukhusstyrelsens ordförande Malin Sjöberg Högrell (L).

Förslagen till åtgärder behandlas vid ett extrainsatt sammanträde i sjukhusstyrelsen den 13 januari.

Följande åtgärder föreslås:

  • Varje verksamhetsområde ska hålla sig inom budgeterade ramar för personalkostnader, inklusive kostnader för inhyrd personal. Om en negativ avvikelse uppstår för ett verksamhetsområde ska åtgärder tas omedelbart för att nå budgeterad personalkostnad.
  • Antalet årsarbetare vid Akademiska sjukhuset ska totalt sett minska under 2020 jämfört med föregående år
  • Kurser och utbildningar ska begränsas. Resekostnaderna ska halveras under 2020 jämfört med 2019
  • Köpt vård ska under hela perioden 2020 - 2022 ligga kvar på 2019 års nivå

– Akademiska sjukhuset befinner sig i en svår ekonomisk situation, som har vuxit fram under lång tid. Det kommer att ta tid att vända den utvecklingen och det kommer med största sannolikhet att behövas ytterligare åtgärder för att nå en ekonomi i balans, säger Malin Sjöberg Högrell.

– Ambitionen är att patienter ska drabbas så lite som möjligt av sparåtgärderna. Det är för tidigt att säga om väntetiderna till vissa besök och operationer kommer att öka. Men om vårdbehoven fortsätter att öka, samtidigt som vi sätter ett tak för kostnaden för köpt vård, finns det givetvis en risk.

Kontakt

Malin Sjöberg-Högrell (L), ordförande sjukhusstyrelsen, tel 072-227 02 37 Eric Wahlberg, sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset, tel 018-611 00 00

Bilder

Malin Sjöberg-Högrell (L), ordförande sjukhusstyrelsen

Malin Sjöberg-Högrell (L), ordförande sjukhusstyrelsen

Ladda ner bild