Varuförsörjningsnämnden nekas ansvarsfrihet

2020-06-10 Pressmeddelande

Vid sitt möte beslutade regionfullmäktige att inte bevilja varuförsörjningsnämnden ansvarsfrihet för år 2019.

Bakgrunden är de stora problem med leveranser av material som blev följden i samband med ett upphandlat byte av tredjepartsleverantör av förbrukningsmaterial. Varuförsörjningsnämnden, som är gemensam för regionerna Dalarna, Örebro, Västmanland, Sörmland och Uppsala, ansvarade för upphandlingen.

Region Uppsalas revisorer skrev i sin revisionsberättelse för 2019 att varuförsörjningsnämnden inte bedrivit sin verksamhet på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Nämnden hade inte heller haft tillräcklig intern kontroll. Därför avstyrkte revisorerna att ge varuförsörjningsnämnden ansvarsfrihet. Något som nu alltså bifölls av regionfullmäktige.

(V) yrkade på återremiss av ärendet, vilket inte väckte bifall.

(M) yrkade på att regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att tillsammans med övriga involverade regioner stärka hanteringen av regionövergripande upphandlingsfrågor, inklusive att omhänderta ökade krav på lagerhållning för att skapa bättre beredskap och robusthet. Detta väckte bifall.