Covid -19: Läget i Region Uppsala 16 mars

2020-03-16 Pressmeddelande

Folkhälsomyndigheten bedömer att det finns en mycket hög risk för spridning av infektionen covid -19 i samhället. Det här är läget i Region Uppsala den 16 mars.

Läget i Uppsala län

 • Risken för smittspridning är fortsatt mycket hög.
 • Antalet bekräftade fall i Uppsala län: se Folkhälsomyndighetens rapportering. Det faktiska antalet smittade kan vara högre än vad som redovisas. Man tar bara prov i de fall där det finns särskilda skäl, till exempel patienter som läggs in på sjukhus med lunginflammation och sjukvårdspersonal inom vissa områden.
 • I nuläget är det bara ett fåtal patienter som behöver sjukhusvård, och utifrån antalet sjuka i länet ses ingen stor extra belastning. Däremot leder omställningen till nya arbetssätt och införandet av nya hygienrutiner till ett mycket omfattande merarbete. Situationen är därför ansträngd för de delar av vården som berörs mest.

Region Uppsalas åtgärder

 • Alla hälso- och sjukvårdsverksamheter i Region Uppsala arbetar för att skydda de mest utsatta, framför allt äldre personer med andra sjukdomar, och säkra att vården ska kunna fortsätta att bedrivas på ett patientsäkert sätt. Detta innebär omprioriteringar i vården.
 • Besöksförbud råder på samtliga vårdavdelningar på länets sjukhus. Undantag görs för bland annat vårdnadshavare till barn.
 • Drop-in vid Region Uppsalas vårdcentraler är pausad. I stället erbjuds bokade jourtider.
 • Akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset har infört en rutin där man undersöker och gallrar patienter utomhus i ett tält, för att undvika att coronasmittade patienter smittar andra patienter och medarbetare. Misstänkta fall tas om hand i särskilda rum.
 • Region Uppsala har inlett en kampanj för att nå ut med viktig information till allmänheten. Affischer har i helgen satts upp på alla lokal- och regionbussar och kommunerna har fått kampanjmaterialet för att kunna sprida vidare. Den första delen handlar om handtvätt. Detta kommer att följas av budskap om att hålla sig hemma när man har symtom.

Råd till invånarna i Uppsala län

 • Stanna hemma och undvik sociala kontakter om du känner dig förkyld, för att undvika att fler blir sjuka. Hjälp till att skydda de som är äldre eller har andra sjukdomar och de som arbetar inom vården från att bli smittade.
 • De flesta behöver inte kontakta vården. Sök i första hand information på myndigheternas webbplatser. Ring telefonnummer 113 13 om du har allmänna frågor om covid-19. Telefonnumret 1177 ska bara användas om du är allvarligt sjuk.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant, det gäller både friska och sjuka. Peta dig inte i ansiktet. Hosta och nys i armvecket.