Covid -19: Läget i Region Uppsala 19 mars

2020-03-19 Pressmeddelande

Folkhälsomyndigheten bedömer att det finns en mycket hög risk för spridning av infektionen covid -19 i samhället. Det här är läget i Region Uppsala den 19 mars.

Läget i Uppsala län

Risken för smittspridning är fortsatt mycket hög.

Tio personer med covid-19 vårdas på sjukhus, varav två på intensivvårdsavdelning. Inga patienter har avlidit i covid-19. Antalet bekräftade fall redovisas av Folkhälsomyndigheten.

Ett utbrott har konstaterats på ett äldreboende i Enköpings kommun. Region Uppsala utreder utbrottet och ger rådgivning till kommunen om åtgärder.

Region Uppsalas åtgärder

Alla hälso- och sjukvårdsverksamheter i Region Uppsala arbetar för att skydda de mest utsatta, framför allt äldre personer med andra sjukdomar, och säkra att vården ska kunna fortsätta att bedrivas på ett patientsäkert sätt. Detta innebär omprioriteringar i vården.

Besöksförbud råder på samtliga vårdavdelningar på länets sjukhus. Undantag görs för bland annat vårdnadshavare till barn.

Drop-in vid Region Uppsalas vårdcentraler är pausad. I stället erbjuds bokade jourtider.

Akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset har infört rutiner för att förhindra att patienter med covid-19 smittar andra patienter eller personal.

Akademiska sjukhuset har annonserat efter extrapersonal, till exempel läkarstudenter, för att klara det ökade trycket. Hittills har över 300 hört av sig.

Folktandvården har stoppat all extern verksamhet. Patienter som är sjuka avråds att besöka tandvården just nu. Patienter över 70 år och patienter som har någon försvårande grundsjukdom avråds från alla besök som inte är nödvändiga. Folktandvården kommer steg för steg att behöva anpassa verksamheten. Det kommer förmodligen leda till att vissa kliniker stängs.

Trafik och Samhälle har infört nya riktlinjer för att upprätthålla kollektivtrafiken genom att tillåta av- och påstigning endast via bakdörrarna och reducera trafiken från den 23 mars.

Regionen har aktiverat den särskilda sjukvårdsledningen på regional nivå, där vissa frågor hanteras i en övergripande stab. Bedömningen är att den största delen av coronaarbetet även fortsättningsvis ska utföras i den normala linjeorganisationen.

Råd till invånarna i Uppsala län

Stanna hemma och undvik sociala kontakter om du känner dig förkyld, för att undvika att fler blir sjuka. Hjälp till att skydda de som är äldre eller har andra sjukdomar och de som arbetar inom vården från att bli smittade.

Den som har möjlighet rekommenderas att arbeta hemifrån, under förutsättning att det fungerar för verksamheten.

De flesta behöver inte kontakta vården. Ring telefonnummer 113 13 om du har allmänna frågor om covid-19. Telefonnumret 1177 ska bara användas om du är allvarligt sjuk.

Tvätta händerna ofta och noggrant, det gäller både friska och sjuka. Peta dig inte i ansiktet. Hosta och nys i armvecket.