Covid -19: Läget i Region Uppsala 30 mars

2020-03-30 Pressmeddelande

Folkhälsomyndigheten bedömer att det finns en mycket hög risk för spridning av infektionen covid -19 i samhället. Det här är läget i Region Uppsala den 30 mars.

Läget i Uppsala län

 • Risken för smittspridning är fortsatt mycket hög.
 • 30 personer med covid-19 vårdas på sjukhus, varav 8 på intensivvårdsavdelning. Samtliga vårdas på Akademiska sjukhuset. 5 personer rapporteras som avlidna på sjukhus. Region Uppsala för inte statistik över avlidna utanför sjukvården. För uppgifter om antalet bekräftade fall i länet hänvisas till Folkhälsomyndigheten.
 • Situationen börjar bli ansträngd inom vissa vårdverksamheter.

Region Uppsalas åtgärder


Hälso- och sjukvård

 • Regionen har aktiverat den särskilda sjukvårdsledningen på regional nivå och gick den 27 mars upp i förstärkningsläge med anledning av den ansträngda situationen inom vissa vårdverksamheter.
 • Alla hälso- och sjukvårdsverksamheter i Region Uppsala arbetar för att skydda de mest utsatta, framför allt äldre personer med andra sjukdomar, och säkra att vården ska kunna fortsätta att bedrivas på ett patientsäkert sätt. Detta innebär omprioriteringar i vården. Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping har beslutat att endast medicinskt högt prioriterad vård ska utföras.
 • Sjukhusen samarbetar för att annan sjukvård än covid -19 ska kunna bedrivas. Ett exempel är att akuta ortopediska operationer som tidigare skulle ha utförts vid Akademiska sjukhuset nu kan utföras vid Lasarettet i Enköping.
 • Besöksförbud råder på samtliga vårdavdelningar på länets sjukhus. Undantag görs för bland annat vårdnadshavare till barn.
 • Drop-in vid Region Uppsalas vårdcentraler är pausad. I stället erbjuds bokade jourtider. I övrigt är Region Uppsalas vårdcentraler öppna som vanligt.
 • Folktandvården har tills vidare stoppat alla undersökningar, både inbokade och undersökningar som ligger längre fram i tid. Detta görs för att hushålla med material som behövs i sjukvården. Folktandvården fokuserar nu på att göra klart pågående behandlingar.
 • Ett intensivt arbete pågår för att säkra tillgången till förbrukningsmaterial, skyddsutrustning, transporter och övriga behov som uppstått med anledning av den pågående epidemin. Tält för sortering av patienter har under helgen satts upp vid Lasarettet i Enköping och jourmottagningarna i Tierp och Östhammar.
 • Smittskyddsläkaren i Region Uppsala har beslutat att personer med misstänkt eller bekräftad infektion av covid-19 ska få avgiftsfri provtagning och vård om de vistas i Uppsala län, oavsett om de omfattas av svensk sjukförsäkring eller inte.
 • Region Uppsala har beslutat att patienter som avbokar sina besök sent eller i efterhand behöver inte betala någon avgift för uteblivet besök om orsaken är relaterad till corona. Detta gäller all sjukvård och tandvård.
 • Region Uppsala har infört nya riktlinjer för personlig skyddsutrustning vid vård av patient med misstänkt eller bekräftad covid -19. Förändringen gäller enbart en ändring om när skyddshandskar och långärmade skyddsrockar ska användas. Beslutet grundar sig inte i en brist på skyddshandskar eller långärmade skyddsrockar. Beslutet grundar sig i kunskap om hur personal bäst skyddar sig själva och patienter. De nya riktlinjerna och rutinerna är i linje med övriga regioner i Sverige, WHO:s rekommendationer och kommande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
 • Region Uppsala arbetar sedan utbrottet började tillsammans med länsstyrelsen och länets kommuner för att nå ut med information till länets invånare. Detta sker bland annat genom annonsering i olika kanaler som kollektivtrafiken, elektroniska skärmar, annonser i dagspress och radio och sociala medier. Nya kanaler och aktiviteter tillkommer hela tiden. I dagarna inleddes ett samarbete med SIU, Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala, där Region Uppsala varje dag ger aktuell information som förmedlas vidare med en apptjänst. Målet är att nå ut på ett 15-tal språk till 40-50 grupper.
 • På 1177.se finns nu en tjänst där invånare kan självskatta sina symtom och få vägledning om de ska kontakta vården eller om det räcker med egenvård hemma. Tjänsten används redan av Region Stockholm och några andra regioner.

Kollektivtrafik

 • Trafik och Samhälle har infört nya riktlinjer för att upprätthålla kollektivtrafiken genom att tillåta av- och påstigning endast via bakdörrarna och reducera trafiken från den 23 mars.

Råd till invånarna i Uppsala län

 • Stanna hemma och undvik sociala kontakter om du känner dig förkyld, för att undvika att fler blir sjuka. Hjälp till att skydda de som är äldre eller har andrasjukdomar och de som arbetar inom vården från att bli smittade.
 • Den som har möjlighet rekommenderas att arbeta hemifrån, under förutsättning att det fungerar för verksamheten.
 • De flesta behöver inte kontakta vården. Ring telefonnummer 113 13 om du har allmänna frågor om covid-19. Telefonnumret 1177 ska bara användas om du är allvarligt sjuk.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant, det gäller både friska och sjuka. Peta dig inte i ansiktet. Hosta och nys i armvecket.