Fler ska få tillgång till psykologisk behandling

2020-03-31 Pressmeddelande

Olika åtgärder för att förbättra vuxnas psykiska hälsa ska genomföras i Region Uppsala. Det beslutade regionstyrelsen idag. Genom att arbeta på ett nytt sätt ska fler än idag få tillgång till vård och fler med psykisk ohälsa ska få stöd i tid.

Björn-Owe Björk (KD), ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet

Björn-Owe Björk (KD), ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet

Region Uppsala har ett uppdrag att förbättra vårdkedjan när det gäller psykisk hälsa för att öka tillgängligheten till vård för vuxna. I en slutrapport som lämnats av regiondirektören lyfts nio olika åtgärder fram som ska prägla arbetet de närmaste tio åren.

Dessa ska svara upp mot de behov som finns och bidra med utveckling av förebyggande och främjande insatser hos olika grupper med psykisk ohälsa över 18 år. Åtgärderna är en fortsättning på den strategi som regionen tidigare tagit fram för barn och unga.

Ett prioriterat område är att utveckla tillgången till en effektiv och nära psykologisk behandling för personer som lider av lätta och medelsvåra depressions- eller ångesttillstånd. I dagsläget nås endast cirka 10 procent av länets invånare som lider av detta, av psykologisk behandling. Målet är att nå upp till 50 procent av alla drabbade på sikt. 

– Patienten ska erbjudas samtalsstöd utifrån sitt behov. Och det ska ges på rätt vårdnivå. För att detta ska fungera bra och vara effektivt så måste en noggrann bedömning först ske innan man matchar in mot rätt psykologisk behandling, säger Kerstin Evelius, utredare, som tagit fram underlaget till den rapport som ligger till grund för beslutet.

Modellen för att ge rätt stöd på rätt behovsnivå har använts i bland annat England, Norge och på Nya Zeeland och innebär inte att befintliga resurser ska öka utan att de ska användas bättre. Grunden är att allt arbete kring patienten följer ett noggrant utarbetat system. 

– Det behövs tas fram ett gemensamt sätt för att bedöma hur patienterna mår för att sedan matcha in med rätt psykologisk behandling. Vi har saknat ett sådant sammanhängande system. Därför är jag glad för att vi nu ska införa detta nya arbetssätt, säger Björn-Owe Björk (KD) , ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet.

Under 2020 ska en uppstart av denna rekommendation genomföras inom ramen för KBT på nätet-projektet för att sedan utvecklas vidare.

En annan åtgärd är att öka stödet från specialistpsykiatrin till primärvården. Genom rådgivning ska övergången till en utökad psykologisk behandling ute i regionen underlättas. En handlingsplan för hur detta ska ske tas fram senast sista maj.

Region Uppsala ska också förstärka arbetet med att förhindra suicid och kommer ta fram en ny strategi och handlingsplan för detta. Kunskapen kring behoven hos utsatta grupper ska också öka liksom inflytandet från olika patientgrupper och brukare.

Läs mer om de beslut regionstyrelsen fattade i Uppsnabbat

Kontakt

Björn-Owe Björk (KD), ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet, tel 072-217 32 78 Kerstin Evelius, utredare, regionkontoret, tel 018-611 60 31

Bilder

Björn-Owe Björk (KD), ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet

Björn-Owe Björk (KD), ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet

Ladda ner bild