Region Uppsala bäst i Sverige på ekologisk mat

2020-11-05 Pressmeddelande

Andelen ekologiska livsmedel i Region Uppsala är nu uppe i 57,2 procent – det är mer än någon annan av Sveriges 21 regioner kommer upp i. Rikssnittet ligger på 44,7 procent. Detta är ett av de resultat som nu presenteras i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) så kallade Öppna jämförelser över de svenska regionernas miljöarbete.

Marta Fallgren, miljöchef Region Uppsala.

Marta Fallgren, miljöchef Region Uppsala.

Varje år publicerar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) Öppna jämförelser av kvalitet, resultat och kostnader inom flera verksamhetsområden som kommuner och regioner ansvarar för. För sjunde året publicerar nu SKR sin rapport om miljöarbetet inom regionerna. Syftet med Öppna jämförelser är att stimulera regioner och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

- Det är mycket glädjande att vi har lyckats att förbättrat resultaten inom flera områden, säger Marta Fallgren, miljöchef på Region Uppsala. Ska vi lyckas med en omställning mot ett hållbart samhälle visar dock all forskning att vi behöver arbeta inom flera områden samtidigt och i en väldigt hög takt. Därför arbetar vi hela tiden med att minska vår miljöpåverkan på alla fronter.

SKR låter sex indikatorer spegla miljöarbetet. Frånsett andelen ekologisk mat exempelvis antalet antibiotikarecept per 1000 invånare – 275 i Region Uppsala mot 285 i riket som helhet. Andelen avfall som återvinns är en annan parameter – i Region Uppsala 31,4 procent, riket som helhet är något sämre med 28,9 procent.

Två parametrar är något mindre smickrande för Region Uppsala: vad gäller mängden förnyelsebara drivmedel i kollektivtrafiken ligger den på 81,7 procent för Region Uppsala mot 91,4 procent för riket som helhet. Och klimatpåverkan genom medicinska gaser mätt som kilo koldioxid per invånare; 3,3 kilo mot ett snitt för riket på 2,0 kilo.

Vad gäller energieffektivitet i fastigheter har dock Region Uppsala på ett par år svarat för den största förbättringen i landet. Resultatet har uppnåtts tack vare ett energieffektiviseringsprojekt. Här ligger nu Region Uppsala på 190 KwH per kvadratmeter, mot rikets snitt på 192 KwH per kvadratmeter.

- Med ett medicintekniskt tungt universitetssjukhus är det tyvärr svårt att bli allra bäst inom låg energiförbrukning. Men jag tycker att vi har förvaltat det uppdrag vi fått bra genom en kombination av struktur och planering, detaljerad uppföljning och inte minst individuella initiativ och ansvarstagande. Medarbetarna har verkligen växt med uppgiften och vår uppföljning visar att projektet redan har betalat igen sig, trots att det återstår två år på vårt uppdrag, säger Jonas Eriksson, teknikchef vid Fastighet och service.

Länk till SKR

Kontakt

Marta Fallgren, miljöchef Region Uppsala: 070 – 611 36 94 Jonas Eriksson, teknikchef vid Fastighet och service, Region Uppsala: 073-867 03 62

Bilder

Marta Fallgren, miljöchef Region Uppsala.

Marta Fallgren, miljöchef Region Uppsala.

Ladda ner bild