Region Uppsala inför screening för tarmcancer

2020-11-17 Pressmeddelande

Region Uppsala kommer att införa screening för tarmcancer, enligt rekommendation från Regionalt Cancercentrum och Socialstyrelsen. Beslutet togs vid dagens möte med sjukhusstyrelsen, och berör samtliga länsbor mellan 60 och 74 år.

Malin Sjöberg-Högrell (L), ordförande sjukhusstyrelsen.

Malin Sjöberg-Högrell (L), ordförande sjukhusstyrelsen.

- Screening för tarmcancer är en åtgärd som räddar liv. Cancer i tjock- och ändtarmen är den tredje vanligaste typen av cancer bland män och kvinnor. Chansen att bli botad ökar om cancerformen upptäcks tidigt. Vårt övergripande mål är att bidra till en mer jämlik cancervård och i det ingår tidig upptäckt och behandling. Därför känns det mycket bra att Region Uppsala nu kommer att införa just detta, säger Malin Sjöberg-Högrell (L), ordförande för sjukhusstyrelsen.

Screeningen omfattar samtliga kvinnor och män i åldern 60 till 74 år. Den utförs vartannat år genom test av blod i avföringen, testkit kommer att skickas hem till alla de som erbjuds screening. Påvisas blod i avföringen kallas personen för en koloskopi. En koloskopi innebär en undersökning där grovtarmens slemhinna inspekteras med ett flexibelt fiberoptiskt instrument. Enligt handlingarna i ärendet så är det cirka 2 procent av de som screenas som behöver koloskoperas, och av de som genomgår koloskopi hittas och avlägsnas en förändring i tarmslemhinnan hos cirka 30 – 40 procent.

Enligt Regionalt Cancercentrum kan screeningverksamheten byggas upp gradvis under 5 års tid. Under det första året beräknas cirka 8 000 testkit skickas ut, vilket troligen innebär att drygt 100 individer behöver genomgå koloskopi (alla som får ett testkit använder det inte). Därefter byggs verksamheten ut, ett framtida normalläge tros omfatta cirka 30 000 testkit per år och drygt 400 koloskopier per år.

- Det finns screeningprogram där man diskuterat hur stor nyttan är, men det gäller inte för screening för tarmcancer. Där finns det tydliga data som visar att man på sikt kommer att minska frekvensen av tarmcancer med en screening som den vi nu planerar, säger Bengt Sandén, biträdande sjukhusdirektör på Akademiska sjukhuset.

Det beslut sjukhusstyrelsen nu fattade innebär att sjukhusdirektören för Akademiska sjukhuset ges i uppdrag att ta fram en plan, tillsammans med Lasarettet i Enköping, för ett införande i enlighet med rekommendationerna från Socialstyrelsen och Regionalt Cancercentrum. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att se till att de tillkommande kostnaderna för screeningen kommer med i budgeten för år 2022 och framåt. Finansieringen för den första fasen ligger på cirka 3,8 miljoner kronor för år 2021 (för år 2022 tros kostnaden bli drygt 5,4 miljoner kronor).

Införandet av screeningen innebär att det kommer att behövas fler koloskopister. Det råder stor brist på dessa, och det finns ett behov av utbildningsinsatser (det tar flera år att utbilda en koloskopist). För att all administration kring screeningprogrammet ska fungera krävs också att Region Uppsala ansluter sig till ett gemensamt administrativt IT-system, och ett gemensamt samordningskansli. 

Kontakt

Malin Sjöberg-Högrell (L), ordförande sjukhusstyrelsen: 072 – 227 02 37 Bengt Sandén, biträdande sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset: 070 – 650 15 22

Bilder

Malin Sjöberg-Högrell (L), ordförande sjukhusstyrelsen.

Malin Sjöberg-Högrell (L), ordförande sjukhusstyrelsen.

Ladda ner bild