Region Uppsala tecknar partnerskap med flera organisationer

2020-11-24 Pressmeddelande

Vid sitt möte på tisdagen klubbade regionstyrelsen ett flertal så kallade idéburna offentliga partnerskap med olika organisationer, som samarbetar med Region Uppsala inom flera viktiga områden. Partnerskapen gäller för åren 2021 - 2024. Region Uppsala stödjer också ett antal organisationer med verksamhetsbidrag.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

I grund och botten handlar förändringarna om att Region Uppsala önskar långsiktiga samarbetsformer med organisationer inom idéburen sektor, där regionen och organisationerna gemensamt tar ansvar för en utveckling som ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategin och med Agenda 2030 (FN:s 17 globala mål för en långsiktigt hållbar utveckling – ekonomiskt, socialt och miljömässigt).

- Jag är stolt över att Region Uppsala bland annat ska samarbeta med RF-SISU Uppland, Funktionsrätt Uppsala län och Barnombudet Uppsala län under 2021-2024 där vi gemensamt bidrar till genomförandet av målen i den regionala utvecklingsstrategin och Agenda 2030, säger Emilie Orring (M) regionstyrelsens ordförande.

I de fall det finns en ömsesidig struktur och ett aktivt arbete parterna emellan så har Region Uppsala strävat efter partnerskap, snarare än att stödja med bidrag. Partnerskapen gäller för åren 2021 - 2024 och omfattar flera organisationer.

RF-SISU Uppland är en – de företräder 72 specialidrottsförbund och omkring 1 200 idrottsföreningar inom Uppsala län, samt Norrtälje och Sigtuna kommuner. För år 2021 handlar det om drygt 5,2 miljoner kronor (beloppet räknas upp årligen i enlighet med reglerna för detta). Barnombudet i Uppsala län är en strategisk samordningsfunktion i länet som bidrar till och kompletterar Region Uppsalas ansvarstagande för barnrätt. Här avsätter Region Uppsala medel om 974 000 kronor för år 2021 (med årlig uppräkning).

Funktionsrätt Uppsala län är en annan organisation där Region Uppsala nu ingår offentligt partnerskap. Funktionsrätt Uppsala län representerar ett femtiotal organisationer och arbetar aktivt med ett länsövergripande perspektiv för att förändra och förbättra levnadsvillkoren för människor med funktionsnedsättningar (samt deras närstående och anhöriga). Arbetet handlar bland annat om att åstadkomma tillgänglighet och förändringar i samhället, som inkluderar alla människor på lika villkor. För år 2021 finns här medel på drygt 4,7 miljoner kronor avsatta, med årlig uppräkning.

Utöver dessa partnerskap får ett antal andra organisationer verksamhetsbidrag. Det gäller Adoptionscentrum Uppland (treårig överenskommelse, 182 000 kronor för år 2021). Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF Öst, är en annan aktuell organisation (treårig överenskommelse, 812 000 kronor för år 2021). Uppsala läns nykterhetsförbund får även de verksamhetsbidrag (treårig överenskommelse, 322 000 kronor för år 2021). Slutligen får Friluftsfrämjandet Region Mälardalen ett treårigt verksamhetsbidrag, 397 000 kronor för år 2021.

(S) yrkade på återremiss vad gäller partnerskapet med Barnombudet Uppsala län, och reserverade sig mot beslutet i denna del. 

Kontakt

Emelie Orring (M), ordförande regionstyrelsen: 076 – 785 41 72 Christina Lindberg, utredare Region Uppsala: 070 – 322 92 29

Bilder

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Ladda ner bild