Goda resultat i årets medarbetarundersökning

2021-12-13 Pressmeddelande

Region Uppsala får samma resultat i år som de föregående tre åren på Sveriges Kommuners och Regioners så kallade HME-index, Hållbart medarbetarengagemang. 76 på en skala som mäter 0 – 100.

Stefan Olsson (M), ordförande utskottet för personal, kompetensförsörjning och utbildning.

Stefan Olsson (M), ordförande utskottet för personal, kompetensförsörjning och utbildning.

En större medarbetarundersökning görs varje år med syftet att ta reda på hur medarbetarna upplever sin arbetssituation. Enkäten är ett verktyg i arbetet med att förbättra arbetsmiljön och få en effektiv verksamhet, med hög kvalitet och engagerade medarbetare. Undersökningen resulterar bland annat i ett index, framtaget av Sveriges Kommuner och Regioner, som kallas för Hållbart medarbetarengagemang (HME). Detta index mäter från 0 - 100 och är baserat på tre delindex: ledarskap, motivation och styrning. Här är totalsumman för Region Uppsala 76, vilket är precis samma resultat som 2018, 2019 och 2020.

- Medarbetarundersökningen är ett värdefullt underlag i vårt arbete att stärka förutsättningarna för hälsofrämjande arbetsplatser och för oss att utvecklas som attraktiv arbetsgivare. Resultatet identifierar viktiga frågor på både arbetsplats- och organisationsnivå, som vi behöver bli bättre på och styrkor som är viktiga att bevara, säger Maria Rosén, HR-direktör för Region Uppsala.

Medarbetarundersökningen genomfördes under perioden 13 oktober – 3 november 2021 och besvarades av 8 623 medarbetare, vilket ger en svarsfrekvens på 77 procent (samma som föregående år).

Exempel på styrkor är, enligt undersökningen, att personalen behandlas lika, att chefen visar förtroende för medarbetarna, att man får vara sig själv och att chefen visar respekt för allas lika värde.

Exempel på områden som kan förbättras är förtroendet för förvaltningsledningen, att man får tillgång till information, medarbetarens kompetensutveckling och möjlighet att vara delaktig på arbetsplatsträffar, samt att få tydliga uppdrag med rimliga förutsättningar.

- Årets resultat är glädjande givet den ansträngande tid medarbetarna har genomgått, med ytterligare ett år med pandemi. Region Uppsala har skickliga medarbetare som gjort stora insatser under de senaste två åren. Det pågående förbättringsarbetet att öka medarbetarnas delaktighet i att utveckla verksamheterna intensifieras nästa år genom att idékraft breddinförs i alla verksamheter, säger Stefan Olsson (M), ordförande för utskottet för personal, kompetensförsörjning och utbildning.

Kontakt

Stefan Olsson (M), ordförande utskottet för personal, kompetensförsörjning och utbildning: 073 – 995 72 00 Maria Rosén, HR-direktör Region Uppsala: 076 – 113 56 97 Mariette Veideskog, HR-chef arbetsmiljö och hälsa: 076 – 495 47 83

Bilder

Stefan Olsson (M), ordförande utskottet för personal, kompetensförsörjning och utbildning.

Stefan Olsson (M), ordförande utskottet för personal, kompetensförsörjning och utbildning.

Ladda ner bild