Ny cirkulationsplats för ökad trafiksäkerhet vid Örbyhus invigs 7 december

2021-12-03 Pressmeddelande

Trafiksäkerheten på väg 292 vid Örbyhus förbättras i och med att den nya cirkulationsplatsen nu är färdigbyggd. Invigningen sker på plats med ett pressevent 7 december 2021 klockan 11.30.

Fyrvägskorsningen väg 292/709/716 har genom åren drabbats av flera olyckor, främst genom att förare inte iakttagit rådande stopplikt. Därför har korsningen byggts om till en cirkulationsplats, finansierat via länsplanen för regional transportinfrastruktur i Uppsala län till en kostnad av 18 miljoner kronor. Cirkulationsplatsen är utformad som ett tåghjul för att knyta an till Örbyhus historia som en viktig knutpunkt för tåg.

Det lokala engagemanget på orten har varit stort för att driva frågan kring den bristande trafiksäkerheten och samtidigt gynna alla trafikslag i utformningen. I samband med produktionen av cirkulationsplatsen förlängdes därför den befintliga kommunala gång- och cykelvägen norr om korsningen med anslutning mot väg 709 genom ett givande samarbete mellan Region Uppsala, Tierps kommun och Trafikverket.

- Den här typen av åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten för bilister, cyklister och gående är mycket viktiga för att nå våra mål om färre dödade och allvarligt skadade i trafiken, säger Johan Örjes (c), ordförande i trafik- och samhällsutvecklingsnämnden. 

Tierps kommun, Trafikverket och Region Uppsala bjuder in media till att närvara vid invigningen för att berätta mer om samarbetet och de utvecklingsplaner som finns i anslutning till platsen. Presseventet sker tisdag 7 december klockan 11.30 vid cirkulationsplatsen med såväl tjänstepersoner som politiker från alla organisationer representerade.

Närvarande på eventet:

Region Uppsala: Johan Örjes (c), ordförande trafik- och samhällsutvecklingsnämnden, Karin Svingby, trafikdirektör och Cecilia Carlqvist, infrastrukturstrateg

Tierps kommun: Sara Sjödal (c), kommunstyrelsens ordförande, Jonas Nyberg (s), oppositionsråd, Jenny Lundström (mp), ordförande utskott samhällsbyggnad, Thomas Kihlström, samhällsbyggnadschef och Catrin Alvinder, samhällsplanerare infrastruktur.

Trafikverket:  Jeanette Höök, projektledare

Utveckla Örbyhus Tobo och Vendel: Ewa Erixon och Isabelle Axelsson.

 

 

Observera att det fortfarande är ett arbetsområde kring cirkulationsplatsen vilket innebär att skyddskläder i form av hjälm och varselväst måste användas av alla.

 

För mer information:

Cecilia Carlqvist, infrastrukturstrateg Region Uppsala, 018-617 01 44

Helena Klange, presschef Trafik och samhälle, 070-367 73 44

Bilder