Uppsnabbat från regionstyrelsen

2021-12-21 Pressmeddelande

Uppsnabbat är Region Uppsalas politiska beslut i kortform, ett utskick som ger dig en kortfattad sammanfattning av politiska sammanträden. Uppsnabbat brukar bevaka bland annat regionfullmäktige och regionstyrelsen.

Prognos på plus 712 miljoner kronor

Region Uppsalas årsprognos, enligt balanskravsresultatet, uppgår till och med november månad till plus 712 miljoner kronor. Det är 588 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat, och en förbättring med 231 miljoner kronor sedan föregående månad.

Den positiva avvikelsen beror främst på högre skatteintäkter, riktade statsbidrag och realisationsvinster inom pensionsmedelsportföljen kopplat till ny finansiell strategi. Statsbidrag har utgått för sådant som PCR-testning, vaccinationer och som ersättning för merkostnader från coronapandemin. Här finns även realisationsvinst genom fastighetsförsäljning. Den kraftiga förbättringen av prognosen som skett under året beror framför allt på engångsposter som gäller just för 2021, exkluderas dessa engångsposter har flera styrelser och nämnder fortsatt stora prognostiserade underskott.

 

Region Uppsala inför UL-biljett för anställda

Från den 1 januari 2022 inför Region Uppsala en enhetlig rabatterad UL-biljett för anställda, efter beslut av regionstyrelsen. Denna biljett ersätter de medarbetarerbjudanden som finns för kollektivtrafik idag, och som har sett olika ut beroende på vilken förvaltning den anställde jobbat för.

Biljetten är en del av arbetsgivararbetet Attraktiv och modern arbetsgivare, som verkar för att Region Uppsala ska uppfattas som en enhetlig, sammanhållen, attraktiv och hållbar arbetsgivare. Här ingår att olika förvaltningar inte ska ha olika erbjudanden och förmåner.

Enligt tjänsteutlåtandet finns det också ett antal kriterier för att ett medarbetarerbjudande inte ska bli en skattepliktig förmån, bland annat att erbjudandet vänder sig till hela personalen och inte överstiger den största rabatt som en konsument kan få på affärsmässiga grunder. Region Uppsalas tolkning av Skatteverkets regler är att anställda kan erbjudas UL-biljett med nettolöneavdrag, för samma pris som exempelvis pensionärer och studenter. Det innebär i dagsläget en rabatt på cirka 18,5 procent jämfört med kontantpriset för en årsbiljett för vuxna.

Simon Alm (-) yrkade på avslag och reserverade sig mot beslutet. 

 

Statsbidrag på 213 miljoner kronor för uppskjuten vård fördelade

Vid sitt möte fördelade regionstyrelsen statsbidrag för uppskjuten vård, sammanlagt 213 miljoner kronor.

Mest får sjukhusstyrelsens verksamhet, sammanlagt 180 miljoner kronor. Akademiska sjukhuset får 86 miljoner kronor till produktion av uppskjuten vård och 40 miljoner kronor till att förbättra vårdplatsläget. Lasarettet i Enköping får 9 miljoner kronor för produktion av uppskjuten vård. Ett tilläggsavtal för ortopedi får 30 miljoner kronor, medan upphandling av psykiatri tilldelas 15 miljoner kronor.

Vårdstyrelsen tilldelas 8 miljoner kronor för en postcovid-avdelning. Regionstyrelsen tilldelas sammanlagt 25 miljoner kronor. 15 miljoner ska gå till ett logistikprojekt. Målet med projektet är att skapa en sammanhållen logistikstyrning, lagerstyrning och lagerhantering som möjliggör spårning och positionering genom alla flöden. Slutligen går 10 miljoner kronor till insatser inom arbetsgivarområdet. Det innefattar förslag som att omarbeta schemamodeller till hälsofrämjande scheman, och ett bättre HR-stöd till chefer.

(S) och (V) röstade för ett annat förslag till fördelning och reserverade sig mot beslutet.

 

Region Uppsala svarar JO om vaccination av unga

Region Uppsala har svarat Justitieombudsmannen (JO), då JO har tagit emot anmälningar som rör vaccination av personer under 18 år. Klagomålen handlar dels om samtycke för 15 – 17-åringar, och dels om hur kallelsen varit utformad. Vid sitt möte klubbade regionstyrelsen svaret.

I svaret till JO konstateras bland annat att det av Folkhälsomyndighetens instruktioner till hur vaccinationerna ska gå till framgår att det är upp till regionerna att besluta om man för samtycke vill välja mognadsbedömning eller vårdnadshavares underskrift i första hand. Region Uppsala har valt mognadsbedömning för 15 – 17-åringar. När det gäller kallelsens utformning har den formulerats för att vara så tydlig som möjligt, och det framgår att man kan avboka vaccinationen om man så önskar.

Länkar