Region Uppsala satsar på särskilda äldremottagningar

2021-02-18 Pressmeddelande

Nu startar Region Uppsala ett pilotprojekt med fokus på speciella äldremottagningar för målgruppen 75 år och äldre, som har eller riskerar att få stora vårdbehov. Först ut är hela 17 olika vårdcentraler spridda i länets samtliga åtta kommuner. Detta beslutade vårdstyrelsen idag vid sitt sammanträde.

Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen.

Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen.

Bakgrunden är, enligt ärendets handlingar, att antalet äldre personer med stora behov av vård och omsorg förväntas öka i framtiden. Hälso- och sjukvården behöver därför ställas om för att bättre kunna svara upp mot dessa utmaningar och behov. Satsningen på särskilda mottagningar för äldre är också en del av reformen Effektiv och nära vård, som bland annat handlar om att arbeta mer förebyggande och samordnat, och om att stärka den nära vården så att inflödet av patienter till sjukhusen kan minska.

- Detta är ett pilotprojekt under 2021 - 2022, men planen är sedan att arbetssättet ska breddinföras på samtliga vårdcentraler i länet från och med 2023. Satsningen på den växande gruppen av sköra äldre är otroligt viktig och det känns därför mycket bra att vi nu kommer igång med detta, säger Malena Ranch (MP), vårdstyrelsens ordförande.

Under fasen som pilotprojekt ska Region Uppsala skapa förutsättningar för vårdcentralerna att tidigt kunna identifiera målgruppen, och tillsammans med andra aktörer (till exempel kommunala verksamheter) utveckla de arbetssätt och metoder som på sikt ger bäst förutsättningar för tidiga och förebyggande insatser för målgruppen (75 år och äldre med särskilda behov). Resultatet ska också följas upp systematiskt. Detta tros, enligt handlingarna, i förlängningen även resultera i ett minskat behov av slutenvård för denna grupp.

De första åren finansieras satsningen genom särskilda riktade statsbidrag, i längden ska arbetet bli en del av Region Uppsalas ordinarie arbete. Vårdcentralerna har valts ut för att representera såväl stad som landsbygd, och såväl privat som offentligt drivna vårdcentraler.

Den sammanlagda budgeten för 2021 är 15 miljoner kronor, större delen går till de vårdcentraler som ska ingå i projektet. Vad som utgör en ”äldre skör person” räknas fram utifrån ett poängsystem, där poäng ges för sådant som fem eller fler förskrivna läkemedel, två kroniska diagnoser eller fler, diagnos kopplad till psykisk ohälsa, dålig njurfunktion, antal besök på vårdcentral med mera.

De vårdcentraler som nu blir en del av pilotprojektet har alla visat intresse för att delta. I Uppsala kommun rör det sig om Almunge vårdcentral, Aros hälsocenter vårdcentral, Capio vårdcentral Liljeforstorg, Capio vårdcentral Sävja, Eriksbergs vårdcentral, Gottsunda vårdcentral, Nyby vårdcentral, PTJ Ultuna vårdcentral samt Ture Ålanders läkarpraktik. I Enköpings kommun är Doktor Wahlunds läkarmottagning och Enköpings husläkarcentrum aktuella. I övriga kommuner kommer Österbybruks vårdcentral, Knivsta vårdcentral, Skutskärs vårdcentral, Tierps vårdcentral, Östervåla vårdcentral samt Familjeläkarna Bålsta inklusive Skokloster att ingå.

- Det är inspirerande att det finns ett så stort engagemang för att utveckla vården för den här patientgruppen. Vi vet att satsningen är mycket efterlängtad inte minst från många äldre i vårt län, säger Malena Ranch (MP).

Kontakt

Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen: 076 – 495 03 11 Pia Leierdahl, utredare Region Uppsala: 018 – 617 37 92

Bilder

Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen.

Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen.

Ladda ner bild