Region Uppsala gör ett plusresultat på 602 miljoner kronor

2021-01-26 Pressmeddelande

Region Uppsala kommer att göra ett resultat efter balanskravsjusteringar för 2020 på plus 602 miljoner kronor. Akademiska sjukhuset har en negativ budgetavvikelse på 450 miljoner kronor.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

- Det är positivt med ett så bra resultat för Region Uppsala för år 2020. Det innebär att regionen kan återställa föregående års underskott, och samtidigt kan vi minska vår låneskuld och stärka det egna kapitalet. Dock har Region Uppsala i grund och botten stora ekonomiska utmaningar när det gäller att minska kostnadsnivån. I nuläget ser det inte heller ut som att regionen får full täckning från staten för merkostnader inom hälso- och sjukvården samt för minskade intäkter i kollektivtrafiken med anledning av covid-19 år 2021, säger Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Region Uppsalas resultat efter balanskravsjusteringar på 602 miljoner kronor är betydligt bättre än det budgeterade resultatet efter balanskravsjusteringar på 45 miljoner kronor. Den största orsaken till den positiva avvikelsen är en engångseffekt av pensioner på grund av ett systembyte hos regionens pensionsmedelsförvaltare. Konsekvensen blir lägre pensionskostnader motsvarande 367 miljoner kronor jämfört med budget. Andra anledningar till det förbättrade resultatet är kopplade till pandemin och de beslut som staten har tagit under året när det gäller ökade generella statsbidrag och högre riktade statsbidrag, exempelvis medel kopplat till kömiljarden, provtagning och smittspårning.

- Detta är alltså engångseffekter som påverkar resultatet för år 2020 kraftigt, men som dessvärre inte kommer att hjälpa oss under innevarande år, säger Emilie Orring (M).

Flera verksamheter inom Region Uppsala visar negativa resultat för år 2020 och brottas med höga kostnadsnivåer. Störst underskott finns inom Akademiska sjukhuset. Det negativa resultatet beror på lägre riks- och regionintäkter, till största delen beroende på coronapandemin och på att kostnaderna fortsatt ligger på för hög nivå. Pandemin har också försvårat de planerade åtgärderna för att minska kostnadsnivån. Trafik och samhälle gör underskott beroende på kraftigt minskade trafikintäkter.

Plusresultat gör regionstyrelsen, vårdstyrelsen, Lasarettet i Enköping, Nära vård och hälsa, Regionkontoret, patientnämnden och Resurscentrum. Regionens låneskuld har under 2020 minskat och uppgår till 600 miljoner kronor vid årets utgång, vilket ger bra förutsättningar för kommande års finansiering av investeringar.

- Våra medarbetare i regionen har gjort fantastiska insatser under året för att kunna klara av den kraftigt ökade vårdbehovet till följd av covid19. Vi vill verkligen tacka alla medarbetare för de värdefulla insatser som gjorts och görs, säger Emilie Orring.

Hela årsredovisningen läggs fram vid regionstyrelsens sammanträde den 23 mars.

Kontakt

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande: 076-785 41 72 Eva Olin, ekonomidirektör Region Uppsala: 072 - 008 19 60

Bilder

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Ladda ner bild