12 nya akutgeriatriska platser införs

2021-06-21 Pressmeddelande

Vid sitt möte under måndagen beslutade sjukhusstyrelsen att Akademiska sjukhuset ska tillhandahålla geriatrisk verksamhet, alltså vård inriktad på åldrandets sjukdomar, utifrån invånarnas behov i hela länet. Akademiska sjukhuset ska ansvara för att säkerställa tillgång till geriatrisk kompetens vid vårdcentrum och i den öppna vården i övrigt, samt även ta fram en långsiktigt hållbar plan för kompetensförsörjning inom den geriatriska verksamheten.

Malin Sjöberg-Högrell (L), ordförande sjukhusstyrelsen.

Malin Sjöberg-Högrell (L), ordförande sjukhusstyrelsen.

Den geriatriska verksamheten tillförs samtidigt 21,3 miljoner kronor för år 2022 för att öppna 12 nya akutgeriatriska platser, ett beslut som är en del av budgetbeslutet som togs på regionfullmäktige.

- Det känns både roligt och nödvändigt att nu kunna göra den här satsningen, inte minst mot bakgrund av att det blir allt fler äldre länsinvånare. Tanken med de 12 akutgeriatriska platserna är att skapa ett snabbspår på akutmottagningen, så att vi kan öka vårdkvaliteten för våra äldre. Det är en mycket viktig pusselbit när det gäller att minska väntetiderna på akuten, säger Malin Sjöberg-Högrell (L), ordförande för sjukhusstyrelsen.

Därtill ska en fortsatt utredning kring behovet av öppenvårdsgeriatrik och behov av geriatriska slutenvårdsplatser i Uppsala län ske, med beaktande av patientsäkerhetsperspektivet. Denna utredning ska återrapporteras till sjukhusstyrelsen i november 2022.

Av handlingarna i ärendet framgår bland annat att det blir allt fler äldre i Uppsala län, samtidigt som länets invånare i nuläget inte har tillgång till en likvärdig geriatrisk verksamhet. Dessutom behöver möjligheterna till en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning säkerställas. Delar av den geriatriska verksamheten behöver finnas nära och arbeta nätverksbaserat tillsammans med andra verksamheter utifrån äldres behov.

- Det vi nu gör är att vi tar ett helhetsgrepp kring geriatrikens utveckling i länet. Akademiska sjukhuset får ett helhetsansvar för både öppenvård och slutenvård, och vi börjar utreda geriatriken på djupet, inklusive frågorna om kompetensutveckling, säger Malin Sjöberg-Högrell (L).  

(S) önskade en delvis annan inriktning på utredningen, och yrkade på att utgångspunkten ska vara att den utlokaliserade geriatriska verksamheten ska bibehållas så långt det är möjligt. De reserverade sig därför mot beslutet i denna del. 

Kontakt

Malin Sjöberg-Högrell (L), ordförande sjukhusstyrelsen: 072 – 227 02 37 Åsa Himmelsköld, programchef Effektiv och nära vård 2030: 072 – 141 49 54

Bilder

Malin Sjöberg-Högrell (L), ordförande sjukhusstyrelsen.

Malin Sjöberg-Högrell (L), ordförande sjukhusstyrelsen.

Ladda ner bild