Region Uppsala övertar driften av Gamla Uppsala museum

2021-06-15 Pressmeddelande

Region Uppsala har träffat en överenskommelse med staten om att överta museidriften av Gamla Uppsala museum från Riksantikvarieämbetet. Verksamhetsövergången planeras ske 2022.

Gamla Uppsala Museum, beläget i Gamla Uppsala.

Gamla Uppsala Museum, beläget i Gamla Uppsala.

Regionfullmäktige fastställde vid sitt sammanträde idag Regionplan och budget 2022–2024. Ett uppdrag till regionstyrelsen och kulturnämnden i Regionplan och budget är att överta driften av Gamla Uppsala museum genom medfinansiering av staten. Nu har Region Uppsala träffat en överenskommelse med staten om ett övertagande från den 1 januari 2022, under förutsättning av att Region Uppsala och Stiftelsen Upplandsmuseet träffar en överenskommelse.

- Det är oerhört glädjande att Region Uppsala nu kan ta över ansvaret för Gamla Uppsala museum. Gamla Uppsala med fornlämningsområdet och Kungshögarna är en unik plats med stort kulturhistoriskt värde som också har en potential att bli ett attraktivt internationellt besöksmål, säger Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Region Uppsala vill på olika sätt utveckla Gamla Uppsala museum, vilket i förlängningen kan främja kulturturismen i hela Uppsala län. Potentialen att locka besökare till museet bedöms på sikt vara stor. Nya koncept kan tillgängliggöra och öka förståelsen för kulturhistorien för olika målgrupper. Museet har redan en omfattande digital verksamhet och erbjuder visualiseringar i Virtual Reality-teknik. Museibyggnaden invigdes år 2 000 och de arkeologiska undersökningarna i Gamla Uppsala har sedan dess varit mycket omfattande. Utgrävningar har lett till nya fynd och ökad kunskap om platsens symboliska funktion, dess byggnationer och om den mänskliga närvaron där genom årtusenden.

- Jag är oerhört stolt över att Region Uppsala efter nära 10 års förhandlingar äntligen kan ta nästa steg. Att vi kommit i hamn i dag beror på att vi prioriterat frågan sedan 2018. På sikt vill vi att museet och området ska locka människor att tillbringa en heldag i området, säger Cecilia Linder (M) ordförande för Kulturnämnden i Region Uppsala.

Redan i oktober 2012 utväxlades ett symboliskt handslag på tjänstemannanivå mellan företrädare för landstinget, Riksantikvarieämbetet och Upplandsmuseet som bekräftelse för inriktningen att verksamheten vid Gamla Uppsala museum ska övertas av Upplandsmuseet. 2014 fick Upplandsmuseet bidrag från landstinget för en extern utredning om Gamla Uppsala museum och några år senare tog Upplandmuseet fram en handlingsplan inför övertagandet av museet. I Region Uppsalas kulturplan 2019–2022 formulerades denna intention tydligt. I april 2020 tog sedan regionstyrelsen beslut om att göra en regional satsning på Gamla Uppsala som besöksmål och regiondirektören fick i uppdrag att förhandla med Riksantikvarieämbetet om ett övertagande av driften av Gamla Uppsala museum. Processen tog därmed ett viktigt steg mot sitt mål.

Under förutsättning av att nödvändiga politiska beslut nu tas på samtliga nivåer, utifrån den gemensamma vilja som redan finns, så kommer alltså Upplandsmuseet att överta museidriften genom en verksamhetsövergång under 2022. Upplandsmuseet finns redan närvarande på området genom friluftsmuseet Disagården.

- Upplandsmuseet ser stora möjligheter för Gamla Uppsala museum. Det handlar om att förvalta ett viktigt kulturhistoriskt arv, men också om att utveckla och förnya verksamheten. En avgörande pusselbit finns nu på plats för att förverkliga vår målbild om att med forskningsbaserade resultat förmedla Gamla Uppsalas historia till alla, säger Örjan Berglund (C), ordförande i styrelsen för Stiftelsen Upplandsmuseet.

Kontakt

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande, 076 - 785 41 72 Cecilia Linder (M), kulturnämndens ordförande, 070 - 261 48 44 Örjan Berglund (C), ordförande i styrelsen för Stiftelsen Upplandsmuseet, 070 - 714 21 86 Annika Eklund, kulturdirektör, Kultur och bildning, Region Uppsala, 072 - 202 86 52

Bilder

Gamla Uppsala Museum, beläget i Gamla Uppsala.

Gamla Uppsala Museum, beläget i Gamla Uppsala.

Ladda ner bild