Region Uppsala planerar att införa en postcovidmottagning

2021-05-10 Pressmeddelande

Vid sitt möte idag beslöt hälso- och sjukvårdsutskottet att rekommendera regionstyrelsen att inrätta en postcovidmottagning. Förslaget innebär att 3 miljoner avsätts under 2021 och därefter ytterligare 6 miljoner kronor 2022 för en tillfällig sådan mottagning, för rehabilitering av personer med kvarstående symptom efter covid-19 infektion.

Björn-Owe Björk (KD), ordförande hälso- och sjukvårdsutskottet.

Björn-Owe Björk (KD), ordförande hälso- och sjukvårdsutskottet.

Förvaltningen Nära vård och hälsa kommer att tilldelas statsbidragsmedel för hantering av uppskjuten vård för att finansiera postcovidmottagningen.

- Vi har sett att personer som har långvariga symptom efter covid-19 har speciella behov och kan drabbas av olika åkommor som kräver ett samlat mottagande. Det är positivt att vi nu kommer kunna öppna en mottagning med det fokuset, säger Björn-Owe Björk (KD), ordförande för utskottet för hälso- och sjukvård.

Under hösten 2020 ökade antalet remisser för patienter med kvarstående symtom efter genomgången covidinfektion. Patienterna har ofta problem med fatigue (trötthet vid sjukdom), kombinerat med andra kvarstående medicinska symtom som fysisk funktionsnedsättning, kognitiv funktionsnedsättning och minnesproblem.

Det går ännu inte att säga hur många som har postcovid i Sverige. De vetenskapliga studier som har gjorts varierar kraftigt vad gäller antal drabbade, bland annat beroende på olika studiedesign och vilka symtom och patienter som ingår.

Enligt studier från några olika länder har exempelvis 4 – 78 procent symtom minst en månad efter sjukdomsdebut, och 3 – 10 procent symtom 12 veckor (eller längre) efter sjukdomsdebut. Kvinnor verkar oftare få symtom på postcovid än män, trots att de inte sällan har en mildare infektion jämfört med män, och i mindre utsträckning behövt intensivvård.  

Inom Region Uppsala har man exempelvis sett att rehabiliteringsmedicin under år 2020 rehabiliterade 140 inneliggande patienter med covid-19. Även geriatriken genomförde rehabiliterande åtgärder, och patienter har även behövt stöd med insatser i hemmet.

Erfarenheter från andra håll i Sverige visar att mottagandet av patienter med postcovid bör vara multiprofessionellt, multidisciplinärt, strukturerat och samlat på ett ställe inom regionen. Kompetenser som kan behövas är läkare inom skilda discipliner så som infektion, neurologi, kardiologi, lungmedicin och rehabiliteringsmedicin. Därtill arbetsterapeuter, fysioterapeuter (sjukgymnaster), psykolog, dietist och sjuksköterska.

- Jag hoppas att vi nu på detta sätt underlättar för de drabbade patienterna att komma tillbaka till ett friskt liv så snart som möjligt, säger Björn-Owe Björk (KD)

Det slutliga beslutet tas av regionstyrelsen den 25 maj.

Kontakt

Björn-Owe Björk (KD), ordförande hälso- och sjukvårdsutskottet: 072 – 217 32 78

Bilder

Björn-Owe Björk (KD), ordförande hälso- och sjukvårdsutskottet.

Björn-Owe Björk (KD), ordförande hälso- och sjukvårdsutskottet.

Ladda ner bild