Skolklasser prisas för engagemang mot tobak och barnarbete

2021-05-31 Nyheter

I dag på Tobaksfria dagen den 31 maj, presenteras vinnarna av tävlingen ”Figge mot barnarbete”. Tävlingen som är en del av en samlad strategi för att stärka ungas hälsa, är arrangerad av länsstyrelsen tillsammans med Hälsoäventyret.

Under våren har elever i Uppsala län i årskurs 6-9 skapat affischer kopplade till barns rättigheter och till barnarbete på tobaksplantager. Affischerna är en del i tävlingen ”Figge mot barnarbete”. Tävlingen ligger till grund för en kampanj under tobaksfria veckan där elevernas affischer kommer att användas. Nu har fyra vinnare blivit utsedda i tävlingen.

– Att unga får vara med och göra sina röster hörda i tobaksfrågan ligger helt i linje med barnkonventionen som blev lag i början av 2020 och även länets strategi för ANDTL –frågorna*, säger landshövding Göran Enander.

Tävling för att stärka ungas hälsa

Syftet med tävlingen ”Figge mot barnarbete” är att öka kunskapen kring barnarbete inom tobaksindustrin och barns rättigheter kopplat till barnkonventionen samt de globala hållbarhetsmålen. Runt om i världen utnyttjas 1,3 miljoner barn under 14 år inom tobaksindustrin. Barnarbete strider mot FN:s barnkonvention och de globala hållbarhetsmålen. Enligt barnkonventionen ska barn skyddas mot arbete som är skadligt eller hindrar skolgång, och ha rätt till utbildning, fritid, lek och vila.

Genom att delta i tävlingen har eleverna visat på engagemang i tobaksfrågan och arbetat med flera centrala delar ur kursplanerna för samhällskunskap och bild. Kampanjen är också en del i samarbetet för att Uppsala läns skolor ska nå en tobaksfri skoltid. Tack vare elevernas engagemang och insats i tävlingen skänks även 5000 kronor till UNICEF. Pengarna går till Unicefs arbete med utbildning och alternativ försörjning till barn som arbetar.

– För att en förändring ska ske krävs ungas engagemang och vuxnas ansvar. Det är viktigt för oss inom politiken att värna om ungas hälsa och delaktighet. Målsättningen måste vara att säkerställa hälsosamma och trygga miljöer för barn och unga, säger regionråd Malena Ranch.

Fyra vinnare har blivit utsedda i tävlingen av en jury. Juryn består av Göran Enander, landshövding, Malena Ranch, regionråd, Margareta Pantzar, ordförande i regionala nätverket för Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025, och Hälsoäventyrets ungdomsråd med elever i årskurs 6-9.

De vinnande bidragen i tävlingen ”Figge mot barnarbete”

  • Vibyskolan, årskurs 6, Håbo kommun.
  • Högåsskolan, årskurs 6, Knivsta kommun.
  • Aspenskolan, Omega, årskurs 9, Tierps kommun.
  • Ärentunaskolan, FBK, årskurs 6-9, Uppsala kommun.

(* ANDTL= alkohol, narkotika, dopning, tobak och läkemedel)