Utredning om Akademiska sjukhusets bassjukvård initieras

2021-05-24 Pressmeddelande

Vilka av Akademiska sjukhusets bassjukvårdsåtgärder kan eventuellt bedrivas av sjukvårdsregionen eller av en annan vårdgivare? Detta utredningsuppdrag fick sjukhusdirektören för Akademiska sjukhuset av sjukhusstyrelsen idag.

Malin Sjöberg-Högrell (L), ordförande sjukhusstyrelsen.

Malin Sjöberg-Högrell (L), ordförande sjukhusstyrelsen.

Akademiska sjukhuset har i uppdrag att bedriva både högspecialiserad vård och bassjukvård. Att sjukhuset även bedriver bassjukvård är nödvändigt, både för att kunna ge en god vård till Region Uppsalas länsbor och för att klara av sjukhusets uppdrag när det gäller att utbilda nya läkare. Men med tanke på de problem som finns med tillgänglighet och ekonomi på Akademiska sjukhuset så behöver man, enligt ärendets handlingar, även utreda om viss bassjukvård kan bedrivas effektivare utanför Akademiska sjukhuset. Vården skulle istället kunna bedrivas av Lasarettet i Enköping, av andra regioner inom Sjukvårdsregion Mellansverige eller av privata vårdgivare.

- Utredningen syftar till att i dialog med verksamheterna, sjukvårdsregionen och Uppsala universitet se om viss bassjukvård kan flyttas ut från Akademiska sjukhuset. Anledningen är att Akademiska sjukhuset behöver förbättra både tillgänglighet och ekonomi. Jag vill poängtera att det är viktigt att vi fortfarande kan leverera utbildning till blivande läkare, men vi vill också fortsätta att vara ett universitetssjukhus som bedriver högspecialiserad vård i världsklass. Då måste vi också se över vem som ska göra vad, säger Malin Sjöberg-Högrell (L), ordförande för sjukhusstyrelsen.

Med bassjukvård menas vårdåtgärder som är vanligt förekommande, men som är relativt sett mindre komplicerade. Utredningen ska genomföras i tre steg. Först ska analyseras vilka vårdåtgärder som är lämpliga att utreda vidare. Därefter går en förfrågan till övriga regioner i Sjukvårdsregion Mellansverige om försäljning av den vård som har identifierats i första steget. Detta inkluderar även en utredning av om vårdåtgärderna istället kan utföras av Lasarettet i Enköping.

Först i det tredje steget kan det bli aktuellt med en så kallad RFI, Request for Information, till privata vårdgivare. Detta om det då finns vårdåtgärder som har identifierats i det första steget och som varken kan köpas av andra regioner inom sjukvårdsregionen, eller bedrivas av Lasarettet i Enköping.

Utredningen behandlar inte vård som skulle kunna bedrivas på primärvårdsnivå. Hantering av den uppskjutna vården som pandemin medfört hanteras separat. Målet med utredningen är, enligt handlingarna, att den ska leda till positiva konsekvenser för såväl patienterna, som för Akademiska sjukhuset och Region Uppsala, när det gäller både ekonomi och tillgänglighet till vård.

Uppdraget ska återrapporteras till sjukhusstyrelsen i oktober 2021.

(S) och (V) meddelade att man kommer att lämna särskilda yttranden. 

Bilder

Malin Sjöberg-Högrell (L), ordförande sjukhusstyrelsen.

Malin Sjöberg-Högrell (L), ordförande sjukhusstyrelsen.

Ladda ner bild