Något lägre betyg för Region Uppsalas akutmottagningar jämfört med riket

2021-03-09 Pressmeddelande

Region Uppsala får något lägre betyg för sina akutmottagningar, jämfört med riket i stort, men det är inga stora skillnader. På helhetsintryck får Region Uppsala en så kallad dimensionspoäng av 83,7 (av 100 möjliga) mot 85,7 för riket som helhet. Det visar en stor enkätundersökning från Sveriges kommuner och regioner (SKR) som presenteras idag.

Sedan 2009 deltar samtliga regioner i Nationell Patientenkät. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner. Genom återkommande undersökningar inhämtas kontinuerligt kunskap, och nu är det akutmottagningarna som har undersökts. Resultaten används för att förbättra och utveckla vården utifrån ett patientperspektiv, samt vara ett underlag för jämförelser mellan vårdenheter och ett redskap för styrning och ledning.

Regionernas akutmottagningar jämförs i sju olika dimensioner. Varje dimension mäts med ett antal frågor, som viktas mot varandra och resulterar i ett system med så kallade dimensionspoäng. I samtliga sju dimensioner ligger Region Uppsala något under rikets snitt, men det är inga stora skillnader.

Exempelvis ligger Region Uppsala på 83,7 vad gäller helhetsintryck, riket på 85,7. Vad gäller Tillgänglighet ligger Region Uppsala på 83,8, riket på 84,9. Vad gäller Respekt och bemötande ligger Region Uppsala på 83,7, riket på 84,9. Och vad gäller Delaktighet och involvering ligger Region Uppsala på 78,0, medan riket snittar på 80,8.

2016 hade Region Uppsala exempelvis 79,6 som poäng på Helhetsintryck, och har alltså förbättrat sig något. 2018 redovisades inget resultat på grund av för låg svarsfrekvens. Samtliga resultat och siffror finns att ta del av på SKR:s webbplats, se länk.

Nytt för årets undersökning är ett par frågor relaterade till den pågående coronapandemin. Har du undvikit att söka vård på grund av coronapandemin? lyder en av frågorna. Det har 23,3 procent av de som svarat i Region Uppsala (23,9 procent som snitt i riket). En annan fråga lyder Har dina förväntningar på att kunna få vård vid behov förändrats på grund av coronapandemin? Det har 37,0 procent av respondenterna i Region Uppsala (33,1 procent som snitt i riket).

Bakgrund

Nationellt gemensamma undersökningar har genomförts av SKR vartannat år sedan år 2009 inom primärvård, somatisk öppen- och slutenvård, akutmottagningar, psykiatrisk öppen- och slutenvård, barnsjukvård öppen- och slutenvård samt barn- och ungdomspsykiatri.

Läs mer:

Undersökningen finns tillgänglig för allmänheten på www.patientenkat.se

Pressmeddelande från SKR om den nationella undersökningen:

Patienterna trygga med akutvården - SKR

Fakta om patientenkäten

Nationell Patientenkät är en av Sveriges största undersökningar. Svarsfrekvensen för år 2020 ligger på 33,8 procent för Region Uppsala (2054 enkäter skickades ut, 694 enkäter räknas som besvarade). För riket som helhet är svarsfrekvensen 35,5 procent (43 702 utskickade enkäter, varav 15 496 räknas som besvarade).

Urvalet är baserat på de personer som besökte en akutmottagning inom Uppsala län under oktober och november månad 2020.

Kontakt

Malin Sjöberg-Högrell (L), ordförande sjukhusstyrelsen: 072 – 227 02 37 Malin Conde, utvecklingsstrateg Region Uppsala: 076 – 103 56 29