Region Uppsala antar ny finansiell strategi och finanspolicy

2021-03-23 Pressmeddelande

Vid sitt möte antog regionstyrelsen en ny finansiell strategi, och en ny finanspolicy (policyn tas slutligt av regionfullmäktige). Bakom de nya dokumenten finns bland annat ökande krav på att kunna möta framtida pensionsförpliktelser för Region Uppsala – pensionsutbetalningarna kommer att öka kraftigt de närmaste 30 åren.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

En större översyn av Region Uppsalas finansiella strategi har genomförts under 2020, med den övergripande målsättningen att säkerställa Region Uppsalas betalningskapacitet. Regionen står dessutom inför stora utmaningar i form av investeringar och ökande pensionsutbetalningar. Översynen visar en jämn ökning av pensionskostnader fram till 2040, och därefter en kraftigare ökning med en topp strax innan år 2050. Den nya finansiella strategin ska möta detta ökande likviditetsbehov.

- Det handlar bland annat om nya avsättningar till pensionsmedelsportföljen och att höja andelen aktier i portföljen för att möjliggöra en högre avkastning. Förutsatt att utvecklingen på aktiemarknaden är god har vi en målsättning om att pensionsmedelsportföljen ska nå ett marknadsvärde om 7 miljarder kronor till år 2040, säger Eva Olin, ekonomidirektör för Region Uppsala.

Den nya finansiella strategin baserar sig på ett omfattande arbete, framförallt genomfört under hösten 2020. Arbetet innefattade bland annat analyser över Region Uppsalas befintliga finansiella ställning, samt framtagande av prognoser över framtida utmaningar. Jämförelser med andra regioner har gjorts och ett flertal möten med olika kapitalförvaltare har genomförts.

Dessutom antar Region Uppsala en ny finanspolicy (och upphäver en gammal placeringspolicy), detta för att säkerställa att den nya finansiella strategin följs. Av den nya finanspolicyn framgår bland annat att ambitionen nu är att andelen aktier i pensionsmedelsportföljen ska uppgå till 55 procent. Kravet på lägsta genomsnittliga kreditbetyg för placeringar i likvida räntefonder sänks från A- till BBB+ enligt Standard & Poor´s, detta för att ge bättre förutsättningar till en högre avkastning än tidigare. Som vanligt finns strategin och policyn i sin helhet att läsas bland handlingarna på Region Uppsalas webbplats.

- Att Region Uppsala nu gör dessa förändringar i det finansiella ramverket beror på att vi måste säkerställa att vi kan möta framtiden med de likvida medel vi behöver. Det här innebär en utvecklad och moderniserad finansiell hantering och en ökad grad av trygghet för oss, säger Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Kontakt

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande: 076 - 785 41 72 Eva Olin, ekonomidirektör Region Uppsala: 072 - 008 19 60

Bilder

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Ladda ner bild