Dold identitet i journaler ska utredas

2021-11-23 Pressmeddelande

Möjligheten att vid behov kunna dölja behandlande personals identitet i journaler ska utredas, beslutade regionstyrelsen vid sitt möte. En återrapportering ska ske till regionstyrelsen senast i maj 2022.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

- Region Uppsala ska vara en trygg arbetsplats för medarbetarna. Sjukvården och kollektivtrafiken är inte förskonad från samhällsproblemen kopplat till våldet. De senaste åren har antalet incidenter ökat. Därför är det viktigt att Region Uppsala som arbetsgivare vänder på varje sten som är möjlig, inom ramen för lagen, för att skydda medarbetarna, säger Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Dessutom beslutade regionstyrelsen att insatser ska vidtas, så att medarbetare i högre grad anmäler inträffade incidenter, avvikelser och skador i Region Uppsalas avvikelserapporteringssystem. Även här ska en återrapport ske till regionstyrelsen senast i maj 2022.

Här är bakgrunden att medarbetare ska rapportera omständigheter eller händelser som kan hota egen eller annans säkerhet. Varje år svarar Region Uppsalas medarbetare på en medarbetarundersökning med bland annat frågor om de blivit utsatta för hot eller våld under det senaste året på sin arbetsplats. Hot och våld ska också rapporteras i avvikelserapporteringssystemet Med Control, och det är alltså här som det ska göras insatser för en förbättrad rapportering.  

Grunden till besluten är, enligt tjänsteutlåtandet, ett hårdnande samhällsklimat som har lett till att våld och hot mot vårdpersonal runt om i landet har blivit vanligare. Sjukvårdens verksamheter tvingas ibland att konfronteras med patienter som är kriminellt belastade.

(S) yrkade på återremiss. 

Kontakt

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande: 076 – 785 41 72 Monique Holmgren, säkerhetschef Region Uppsala: 076 – 125 62 32

Bilder

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Ladda ner bild