Region Uppsala näst bäst på ekologiska livsmedel

2021-11-11 Pressmeddelande

Region Uppsala är näst bäst av Sveriges 21 regioner på att servera ekologiska livsmedel, med en andel på 56,8 procent mot ett snitt på 44 procent. Det är ett av resultaten i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) så kallade Öppna jämförelser för miljöområdet. Nytt för i år är ett fokus på coronapandemins miljöpåverkan.

Marta Fallgren, miljöchef Region Uppsala.

Marta Fallgren, miljöchef Region Uppsala.

Varje år publicerar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) så kallade Öppna jämförelser av kvalitet, resultat och kostnader inom flera verksamhetsområden som kommuner och regioner ansvarar för.  Syftet är att stimulera regioner och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Nu har årets rapport om miljöarbetet inom regionerna publicerats.

I mångt och mycket känns siffrorna för Region Uppsala igen från tidigare år, med samma spets inom andelen ekologiska livsmedel. I övrigt kommer Region Uppsala på plats 8 av 21 vad gäller förskrivning av antibiotika, på plats 15 vad gäller fossilfri kollektivtrafik och på plats 15 vad gäller klimatpåverkan från medicinska gaser – en indikator som slår något skevt mot Region Uppsala, som är den region som säljer mest vård av alla till andra regioner.

Region Uppsala kommer på plats 10 när det gäller materialåtervinning, och på plats 9 av 21 när det gäller energieffektivisering. Här har Region Uppsala, som förr låg näst sist i denna kategori, gjort den enskilt största förbättringen av samtliga regioner. Energianvändningen ligger på 182 kWh per kvadratmeter och år för Region Uppsala, rikets snitt ligger på 185 kWh per kvadratmeter och år. Region Uppsala nämns även som ett gott exempel vad gäller sitt arbete med en så kallad plocklista med rekommenderade upphandlade tandvårdsprodukter.

Årets undersökning innehåller även ett par generella teman, utan några jämförelsetal regionerna emellan. Bland annat ett om coronapandemins miljöpåverkan.

- Region Uppsala redovisar förbättringar inom samtliga områden förutom andelen materialåtervunnet avfall. Det sistnämnda förklaras bland annat genom digitaliseringen och att vården av covidpatienter varit avfallsintensiv. Ett stort tack riktas till alla medarbetare som bidragit till dessa förbättringar. Och samtidigt är det tydligt att vi behöver fortsätta arbetet mot miljömässigt hållbara verksamheter för att möta de samhällsutmaningar som vi försöker möta via vårt miljöarbete, säger Marta Fallgren, Region Uppsalas miljöchef.

Länkar

Kontakt

Marta Fallgren, miljöchef Region Uppsala: 070 – 611 36 94

Bilder

Marta Fallgren, miljöchef Region Uppsala.

Marta Fallgren, miljöchef Region Uppsala.

Ladda ner bild