Region Uppsala överklagar IVO-beslut

2021-10-21 Pressmeddelande

Region Uppsala överklagar beslutet från IVO om att Region Uppsala måste inrätta 30 nya vårdplatser på Akademiska sjukhuset för att inte behöva betala ett vite på 20 miljoner kronor. Bland annat vänder sig Region Uppsala mot att beslutet är otydligt och att tidsgränsen är för snävt satt.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelade sitt beslut den 30 september, efter en inspektion av Akademiska sjukhuset.

- Vi håller med IVO om problembeskrivningen. Situationen vid akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset är inte bra och vi måste få fram fler vårdplatser snarast. Arbetet med detta är redan i full gång och man har tagit fram en handlingsplan med förslag till ytterligare åtgärder. Det vi vänder oss mot är det sätt som beslutet är formulerat på. Det är oklart vad IVO menar att Region Uppsala ska göra, och därför vill vi nu få detta prövat i förvaltningsrätten, säger Emilie Orring (M), ordförande för regionstyrelsen.

Enligt föreläggandet från IVO ska Region Uppsala senast den 2 december tillgängliggöra det antal vårdplatser som behövs inom den somatiska slutenvården för att tillgodose samtliga patienters behov av inneliggande vård, dock minst 30 nya vårdplatser. Om man inte gör detta kan regionen komma att krävas på 20 miljoner kronor i vite.

I överklagan vänder sig Region Uppsala bland annat mot att det är oklart hur utökningen av vårdplatser mäts. Antalet vårdplatser på ett stort sjukhus varierar över tid beroende på bland annat personaltillgång, eventuella utbrott av smitta och säsongsvariationer. Det framgår inte heller vilka specialistområden det gäller eller om vissa vårdplatser kan förläggas till Lasarettet i Enköping. Region Uppsala. Det är även oklart på vilken grund IVO har satt vitessumman till just 20 miljoner kronor. Tidsgränsen anses också orealistisk.

- Att inrätta nya vårdplatser handlar inte om att skaffa sängar, utan är helt och hållet en bemanningsfråga. För att inrätta nya vårdplatser behöver vi rekrytera och introducera cirka 40 sjuksköterskor med allmän grundutbildning och 40 undersköterskor. Det tar längre tid än de nio veckor som IVO vill ge oss, särskilt i det postpandemiska läge som vi befinner oss i. Vi har stora uppdämda vårdbehov och bristen på centrala personalkategorier är så stor att det inte ens är möjligt att hyra in den personal som krävs, säger Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Uppsala.

Region Uppsala yrkar i första hand på att IVO-beslutet ska upphävas. Om detta inte får bifall yrkar Region Uppsala på att vitet tas bort alternativt sätts till ett lägre belopp och att tiden för att inrätta nya vårdplatser förlängs till den 30 april 2022.

Kontakt

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Uppsala, tel 076-724 89 17 Anne Nilsson, chefsjurist, Region Uppsala, tel 072 – 141 34 00