Förslag på ny länsplan för Region Uppsala nu öppen för synpunkter

2021-09-21 Pressmeddelande

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden har beslutat att sända förslaget till Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2022-2033 på remiss.

Planen beskriver mål, nuläge och förutsättningar för planering av infrastrukturinvesteringar samt brister och behov i transportsystemet i Uppsala län. 

Den innehåller också tre alternativa planinriktningar med fokus på tätorter, regional utveckling respektive stråk. För de tre olika principiella planinriktningarna har det gjorts en hållbarhetsbedömning.

På Region Uppsalas webb finns nu förslaget och information om hur man kan lämna sina synpunkter. Remissperioden pågår i tre månader. 

- Vi ser fram emot många bra synpunkter så att vi får en länsplan som på bästa sätt bidrar till att de mål vi har för utvecklingen av länets infrastruktur uppnås, säger Johan Örjes (C), ordförande trafik- och samhällsutvecklingsnämnden.

- Vi har tagit fram förslaget till länsplan tillsammans med länets kommuner och Trafikverket. Det har varit en rolig, svettig och utmanande process och nu ser jag fram emot alla synpunkter från olika organisationer i länet, berättar Cecilia Carlqvist, infrastrukturstrateg på Trafik och samhälle. 

På webben finns förslaget och ett formulär där du kan lämna dina synpunkter. Där finns även information om den remisskonferens som arrangeras den 19 oktober.

 

Om länsplanen

Region Uppsala är länsplaneupprättare för Uppsala län. Länsplanen tas fram på uppdrag av staten och är tillsammans med Trafikverkets nationella plan del av den långsiktiga planeringen av länets infrastrukturinvesteringar. Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden antog på dagens möte den version av länsplanen för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2022-2023 som nu ska ut på remiss. Ett slutligt sammanvägt förslag till länsplan tas därefter fram för beslut i regionfullmäktige i april 2022. 

Uppsala län tildelades i samband med regeringsdirektivet den 23 juni en ekonomisk ram på 1 901 miljoner kronor för aktiviteter kopplade till länsplanen. En första justering av ramen i juli i år ändrade länsplaneramen till 1 921 miljoner kronor. Slutligt besked om den ekonomiska ramen fattas av regeringen under 2022.

Läs mer på webben och lämna synpunkter på regionuppsala.se/lansplan

För mer information:

Cecilia Carlqvist, infrastrukturstrateg, Trafik och samhälle, e-post: cecilia.carlqvist@regionuppsala.se, telefon: 018-617 01 44.

Johan Örjes (C), ordförande trafik- och samhällsutvecklingsnämnden, e-post: johan.orjes@regionuppsala.se, telefon: 070-611 52 51 

Länkar