Sjukhusvården får ett gott betyg

2021-09-14 Pressmeddelande

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har åter låtit undersöka vad personer i Sverige tycker om den sjukhusvård de får, såväl öppenvård som slutenvård. Cirka 160 000 personer har besvarat enkäten, och det är överlag positiva omdömen om den specialiserade somatiska vården*. Region Uppsala förbättrar sitt resultat inom samtliga dimensioner.

Malin Sjöberg-Högrell (L), ordförande för sjukhusstyrelsen.

Malin Sjöberg-Högrell (L), ordförande för sjukhusstyrelsen.

Utvärderingen har gått till så att patienterna har fått skatta sin upplevelse av dels öppenvård och dels slutenvård inom sju olika dimensioner: Helhetsintryck, Emotionellt stöd, Delaktighet och involvering, Respekt och bemötande, Kontinuitet och koordinering, Information och kunskap samt Tillgänglighet.

Vad gäller slutenvård ligger Region Uppsala svagt under rikets snitt, men bättre än snittet vad gäller Respekt och bemötande samt Tillgänglighet. Vad gäller öppenvård ligger Region Uppsala något bättre till än riket som helhet med fina betyg för Delaktighet och involvering, Tillgänglighet, Helhetsintryck och Information och kunskap. För hela Sverige gäller att det genomgående är ett gott betyg för sjukhusvården. Region Uppsala har dessutom förbättrat sitt resultat inom samtliga dimensioner sedan den senaste mätningen år 2018.

- Det är mycket glädjande att se att Region Uppsala har förbättrat sig på samtliga punkter vad gäller den specialiserade somatiska vården, samtidigt som vi har brottats med en pandemi som har inneburit extrema påfrestningar för vår personal. Det gör mig stolt att se detta resultat, säger Malin Sjöberg-Högrell (L), ordförande för sjukhusstyrelsen.

Män är generellt något mer positiva än kvinnor, något som även tidigare undersökningar har bekräftat. Samtliga resultat finns publicerade av SKR (se länk).

*Specialiserad somatisk vård definieras som hälso- och sjukvårdsverksamhet som kräver mer specialiserade åtgärder än vad som kan ges i primärvård. Den specialiserade somatiska vården omfattar till exempel medicinsk och kirurgisk vård.

Fakta:

Nationell Patientenkät, NPE, är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Syftet med Nationell patientenkät är i första hand att resultaten ska ligga till grund för lokalt förbättrings- och utvecklingsarbete utifrån ett patientperspektiv, men ger även underlag för ledning och styrning på olika nivåer i hälso- och sjukvårdssystemet.

Enkäten skickades ut till patienter som haft ett besök/vistelse i den öppna eller slutna specialiserade somatiska sjukhusvården under perioden mars och april 2021. Resultaten avser respondenter 15 år eller äldre som har haft ett fysiskt besök eller varit inskrivna under perioden.

I Uppsala län har över 8 500 personer svarat, det innebär en svarsfrekvens på 51,6 procent för slutenvården och 45,7 procent för öppenvården.

Länk till SKR: https://skr.se/skr/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/deallraflestaarnojdamedsjukhusvarden.57115.html

 

Kontakt

Malin Sjöberg-Högrell (L), ordförande sjukhusstyrelsen: 072 – 227 02 37 Malin Conde, Utvecklingsstrateg Region Uppsala: 076 – 103 56 29

Bilder

Malin Sjöberg-Högrell (L), ordförande för sjukhusstyrelsen.

Malin Sjöberg-Högrell (L), ordförande för sjukhusstyrelsen.

Ladda ner bild