Fyra spår Uppsala-Stockholmsregionen viktigt för hela Sverige

2022-04-06 Nyheter

I en rapport pekar Sweco på en rad problem för Mälardalsregionen och hela Sverige om investeringen i fyra järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm inte blir av, så som avtalats till år 2034. I rapporten framhålls behovet av ökad kapacitet för hållbara transporter både för resande och gods i den växande Uppsala-Stockholmsregionen. Rapporten är ett svar på Trafikverkets förslag till ny nationell plan 2022-2033, där den avtalade satsningen på fyrspår endast finansieras till 18 procent.

Den ursprungliga rapporten togs fram 2017 för att analysera förutsättningarna för att anlägga ytterligare två järnvägsspår mellan Stockholm och Uppsala, och nya stationer i Bergsbrunna och Alsike. Rapporten låg till grund för det avtal om fyra spår som undertecknades av staten, Region Uppsala, Uppsala kommun och Knivsta kommun 2018. Statens löfte var att detta skulle genomföras till 2034. I Trafikverkets förslag till nationell plan för 2022-33 täcks kostnaden endast till 18 procent, trots att den ekonomiska ramen för planen utökats med 176 miljarder jämfört med nu gällande plan.

–Rapporten visar att fyrspår mellan Uppsala och Stockholm ger goda vinster för hela Sverige, inte minst genom att knyta Norrlandslänen och Dalarna närmare Stockholm och Arlanda. Det är en förutsättning för näringslivets investeringar i regionen. Blir det inte av, underminerar det genomförandet av investeringsplaner och sätter stora samhällsekonomiska värden på spel, säger Johan Örjes (C), regionråd i Uppsala och ordförande i Trafik- och Samhällsutvecklingsnämnden.

Avtalet från 2018 innebär att, utöver de nya järnvägsspåren och två nya stationer, att 48 500 bostäder ska byggas i regionen, och tusentals nya arbetstillfällen skapas. Region Uppsala och Uppsala kommun ska inom avtalsperioden bygga spårväg med anslutning till Centralstationen i Uppsala och den nya stationen i Bergsbrunna

–Satsningen på fyrspår behöver göras nu för att vår region och hela Sverige ska kunna fortsätta konkurrera globalt.Ska det ske hållbart, med minskade utsläpp av växthusgaser och ökad rörlighet, är järnvägen och den spårburna kollektivtrafiken en nyckelfaktor, säger Johan Örjes (C), ordförande i Trafik- och samhällsutvecklingssnämnden i Region Uppsala.

Trafikverkets förslag till nationell plan lades fram i november 2021 har varit ute på remiss, slutgiltigt beslut fattas av regeringen i juni.