Uppsnabbat från fastighets- och servicenämnden den 19 april 2022

2022-04-19 Pressmeddelande

Förstudie för nytt parkeringshus på Akademiska genomförs

En övergripande förstudie för ett nytt parkeringshus för Akademiska sjukhusets behov ska genomföras till en kostnad om högst 400 000 kronor. Detta beslutade fastighets- och servicenämnden vid sitt möte.

Det råder stor brist på parkeringsplatser vid Akademiska sjukhuset, men det finns enligt tjänsteutlåtandet utrymme för att bygga ett eller flera parkeringshus inom sjukhusets område. Fastighet och service har med hjälp av externt stöd gjort en övergripande utredning som har identifierat ytor inom sjukhusområdet som lämpar sig för att anlägga nya bilparkeringsplatser, samt kostnaden för att anlägga dessa. De parkeringslösningar som har studerats är markparkering, parkeringshus och parkeringsgarage.

Totalt inrymmer de ytor som analyserats i utredningen cirka 1 400 nya bilparkeringsplatser, till en kostnad av cirka 570 miljoner kronor. Det är dock, enligt tjänsteutlåtandet, inte rimligt att bygga alla dessa parkeringsplatser. Därför får fortsatt utredning/förstudie väga av vilka ytor som är bäst lämpade för nya parkeringsplatser. Förstudien kan även utreda om det finns fördelar med att samarbeta med bland annat Uppsala universitet eller Uppsala kommun.

(S) och (V) yrkade på återremiss och reserverade sig mot beslutet.

Förstudie för tekniktorn genomförs

En förstudie för fyra tekniktorn vid F-blocket på Akademiska sjukhuset ska genomföras, till en kostnad av högst 1,5 miljoner kronor. Detta beslutade fastighets- och servicenämnden.

De tekniska installationerna som finns i byggnaderna F11/12 och F14/15 räcker inte till för att motsvara dagens byggkrav, som ställs i samband med ombyggnation. De fyra tänkta tekniktornen ska om möjligt innefatta ventilation, elkraft, gas, VVS, tele och sprinkler.

Målet är att byggnaderna i och med denna komplettering ska vara rustade för att kunna bedriva vård i dagens omfattning i ytterligare 20 år framåt. Förstudien bedöms kunna vara klar i december 2022. Hur mycket framtida programarbete och genomförande av dessa tekniktorn kommer att kosta är inte känt i dagsläget, det beror på information som tas fram i förstudien.

Länkar